Šios paslaugų teikimo sąlygos („Sutartis“) yra susitarimas tarp UAB „Starflix Vilnius“ („ Getspace “ arba „mes“ arba „mūsų“) ir jūsų („Vartotojas“ arba „jūs“ arba „jūsų“). Šioje sutartyje išdėstytos bendrosios naudojimosi produktais ir paslaugomis, pateikiamomis „Getspace“ ir svetainėje „Getspace.lt“ (kartu – „paslaugos“), sąlygos. Naudodamiesi paslaugomis jūs sutinkate su šios sutarties sąlygomis. Jei nesutinkate laikytis šios sutarties sąlygų, jums nėra suteikiama teisė naudotis paslaugomis.

 

1.1 Privatumo politika ir susitarimai

 

1.1.1. Paslaugų naudojimą taip pat reglamentuoja privatumo politika. Naudodamiesi paslaugomis jūs taip pat sutinkate su privatumo politikos sąlygomis.

 

Privatumo politika

 

Priimtino naudojimo politika

 

1.1.2 Tam tikroms paslaugoms taip pat gali būti taikomos papildomos sąlygos. Pavyzdžiui, jei domeno vardą įregistruojate pas mus, domeno registracijos sutartis taip pat bus įtraukta ir taikoma jums.

 

1.2 Paskyros registracija

 

1.2.1 Registruodamiesi ar naudodamiesi paslaugomis, jūs patvirtinate ir garantuojate, kad:

 

1.2.1.1 Esate aštuoniolikos (18) metų ar vyresnis. Paslaugos yra skirtos tik aštuoniolikos (18) metų ar vyresniems vartotojams. Bet kuriam jaunesniam nei aštuoniolikos (18) metų asmeniui bet kokia registracija, naudojimasis ar prieiga prie Paslaugų yra neleistina ir pažeidžia šią Sutartį.

1.2.1.2 Jei naudojatės paslaugomis kitos šalies vardu, jūs patvirtinate, kad esate įgaliotas atstovauti kitai šios sutarties šaliai ir veikti kitos šalies vardu, ir prisiimate visą atsakomybę paslaugų naudojimosi metu.

1.2.2 Jūs įsipareigojate pateikti tikslią, esamą ir išsamią informaciją kliento registracijos anketoje, įskaitant el.pašto adresą, kuris turi skirtis nuo jūsų registruojamo domeno. Jeigu mums reikės su jumis susisiekti, naudosime el.pašto adresą, nurodytą kliento registracijos anketoje. Jūs esate atsakingi už tai, kad jūsų paskyros, įskaitant visas domeno paskyras, kontaktinė informacija visada būtų tiksli, teisinga ir išsami. Getspace neatsako už bet kokį paslaugų teikimo trukdį ar paskyros galiojimo pasibaigimą, įvykusį dėl pasenusios kontaktinės informacijos, susijusios su domenu. Jei jums reikia patvirtinti ar pakeisti savo kontaktinę informaciją, tai galite atlikti Getspace klientų zonoje. Pateikus bet kokią klaidingą kontaktinę informaciją, jūsų paskyros naudojimas gali būti nutrauktas. Paslaugų įsigijimo metu tam tikrais atvejais gali reikėti pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Nepateikus prašomos informacijos, jūsų paslaugos užsakymas gali būti atmestas.

1.2.3 Jūs įsipareigojate būti visiškai atsakingas už bet kokį jūsų paskyros naudojimą ir už visus veiksmus, kurie atliekami jūsų paskyroje. Jūs esate atsakingi už slaptažodžio ir kitos informacijos, susijusios su paskyros saugumu, konfidencialumą.

1.2.4  Bet kokie duomenys, kuriuos pateikiate Getspace, yra saugomi Europos Sąjungoje, jei nenurodyta kitaip. Jei naudojatės paslauga būdami ne Europos Sąjungoje, jūs savanoriškai perkeliate informaciją (turinį ir asmenį identifikuojančią informaciją) į Europos Sąjungą ir sutinkate, kad informacijos ir turinio rinkimą, naudojimą, saugojimą ir dalijimasį reglamentuoja Europos Sąjungos įstatymai.

 

1.3 Svetainės perkėlimas

 

Mūsų komanda gali perkelti jūsų svetainę pas mus, perkėlimo darbai yra vykdomi kaip papildoma paslauga. Mes neteikiame jokių garantijų dėl prieinamumo ar laiko, reikalingo svetainės perkėlimui atlikti. Kiekviena hostingo (toliau – talpinimas arba priegloba ) sistema yra sukonfigūruota skirtingai, o kai kurios talpinimo sistemos saugo duomenis nesuderinamu ar patentuotu formatu, dėl to gali iškilti sunkumų arba nepavykti perkelti duomenų. Nemokama perkėlimo paslauga teikiama trisdešimt (30) dienų nuo jūsų paskyros registracijos dienos. Už perkėlimus praėjus trisdešimt (30) dienų laikotarpiui yra imamas mokestis – susisiekite mūsų komanda, kad gautumėte geriausią kainos pasiūlymą. Getspace neatsako už prarastus ar trūkstamus duomenis ir failus, perkėlimo į arba iš Getspace. Jūs esate visiškai atsakingas už savo duomenų atsarginių kopijų kūrimą bet kokiomis aplinkybėmis.

 

1.4 Getspace turinys

 

Išskyrus vartotojo turinį (kaip apibrėžta punkte 1.5), visas turinys, suteikiamas naudojantis paslaugomis, įskaitant dizainus, tekstą, grafiką, vaizdus, ​​vaizdo įrašus, informaciją, programinę įrangą, garso ir kitus failus bei jų pasirinkimą ir išdėstymą, yra Getspace arba Getspace lincecijų išdavėjų nuosavybė. Getspace turinys negali būti modifikuojamas, kopijuojamas, platinamas, atkuriamas, pakartotinai skelbiamas, atsisiųstas, sugadinamas, rodomas, skelbiamas, perduodamas, parduodamas ar eksploatuojamas jokiais tikslais, jokia forma ir jokiomis priemonėmis, visiškai ar iš dalies, išskyrus atvejus, nurodomus sutartyje. Negalite tiesiogiai ar netiesiogiai dekompiliuoti, keisti ar kitaip bandyti išgauti šaltinio kodą ar komercines paslaptis iš bet kokio Getspace turinio. Draudžiamas bet koks Getspace turinio naudojimas, išskyrus specialias sąlygas – kitu atveju jūsų teisės naudotis Getspace paslaugomis ir Getspace turiniu bus automatiškai panaikintos. Visas teises naudoti Getspace turinį pasilieka Getspace ir Getspace licencijų išdavėjai.

 

1.5 Vartotojo turinys

 

1.5.1 Galite įkelti, saugoti, skelbti, rodyti ir platinti informaciją, tekstą, nuotraukas, vaizdo įrašus ir kitą turinį teikiamų paslaugų metu ar per jas (kartu – „Vartotojo turinys“). Vartotojo turinys apima bet kokį turinį, kurį paskelbėte jūs arba bet kuris jūsų svetainės vartotojas, apsilankęs svetainėje, talpinamą Getspace sistemoje. Jūs esate visiškai atsakingi už bet kokį vartotojo turinį ir bet kokias operacijas ar kitą veiklą, vykdomą vartotojo svetainėse ar per jas. Paskelbdami ar platindami vartotojo turinį Getspace paslaugų naudojimosi metu, jūs patvirtinate ir garantuojate, kad turite visas būtinas teises skelbti ar platinti tokį vartotojo turinį ir jūsų skelbiamas ar platinamas turinys nepažeis bet kurios trečiosios šalies teisės.

1.5.2 Paslaugų teikimo tikslais jūs suteikiate Getspace neišimtinę, nemokamą, tarptautinę teisę ir licenciją: naudoti, atkurti, viešai atlikti, viešai rodyti, modifikuoti, versti, skelbti ir platinti vartotojo turinį; ir kurti archyvines ar atsargines vartotojo turinio ir vartotojo svetainių kopijas. Išskyrus aiškiai suteiktas teises paslaugų teikimo metu, Getspace neįgyja jokių teisių, nuosavybės teisių ar interesų į vartotojo turinį.

1.5.3 Getspace nekontroliuoja ir neprisiima atsakomybės už vartotojo turinį ar bet kokią informaciją, perduodamą per Getspace kompiuterius, tinklo mazgus ir buvimo vietas ar internetą. Getspace nestebi vartotojo turinio. Tačiau jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Getspace gali, bet neprivalo, nedelsdami imtis veiksmų savo nuožiūra, įskaitant, bet neapsiribojant, viso ar dalies vartotojo turinio ar vartotojo svetainių sustabdymą arba pašalinimą. Vartotojas sutinka, kad  Getspace neatsako už šių veiksmų vykdymą ir tokiu atveju pinigai už suteiktas paslaugas nėra grąžinami.

 

1. 6 Laikymasis galiojančių įstatymų

 

1.6.1 Jūs sutinkate laikytis visų galiojančių įstatymų, taisyklių ir reglamentų, taikytinų jūsų gyvenamajai vietai ir jūsų organizacijos veiklai, taip pat susijusių su vartotojo turiniu, vartotojo svetainėmis, internetine veikla, el.paštu ir jūsų naudojimusi paslaugomis. Jūs sutinkate laikytis visų galiojančių įstatymų, susijusių su techninių duomenų, eksportuojamų į Europos Sąjungą ar iš jos, perdavimu. Paslaugos yra valdomos ir kontroliuojamos mūsų biurų esančių Europos Sąjungoje (nors galime keistis duomenimis su trečiosiomis šalimis visame pasaulyje, taip siekdami užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, kaip nurodyta mūsų privatumo politikoje) ir mes negalime užtinkrinti, kad paslaugos veiks tinkamai kitose vietose. Vartotojai, kurie naudojasi paslaugomis kitose vietose, tai daro savo iniciatyva ir rizikuoja bei yra visiškai atsakingi už visų tose vietose galiojančių įstatymų laikymąsi. Mes neteikiame paslaugų ten, kur tai draudžia įstatymai.

1.6.2 Taikant Europos direktyvą 95/46 / EB, Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 2016/679 (BDAR) ir visus jūsų jurisdikcijoje taikomus įstatymus, susijusius su jūsų vartotojų ar klientų duomenimis, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad esate duomenų valdytojas (kaip šis terminas yra apibrėžtas BDAR), o mes esame duomenų tvarkytojas (kaip šis terminas yra apibrėžtas BDAR) tol, kol jūs saugote asmens duomenis naudodamiesi mūsų paslaugomis ir atsižvelgdami į šios sutarties sąlygas. Jūs taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad esate atsakingas už visų duomenų valdytojo įsipareigojimų vykdymą pagal galiojančius įstatymus (įskaitant BDAR).

1.6.3 Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad naudodamiesi mūsų paslaugomis aiškiai nurodysite, kaip planuojate naudoti visus surinktus asmens duomenis, ir užtikrinsite, kad turite teisėtą pagrindą perduoti tokius duomenis mums bei turite leidimą leisti mums jūsų vardu gauti ir tvarkyti (pvz., saugoti) tokius asmens duomenis. Papildomos duomenų tvarkymo sąlygos nurodomos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

 

1.7 Trečiųjų šalių produktai ir paslaugos

 

1.7.1 Trečiųjų šalių tiekėjai

 

Getspace gali pasiūlyti tam tikrus trečiųjų šalių produktus ir paslaugas. Tokiems gaminiams ir paslaugoms gali būti taikomos trečiosios šalies tiekėjo sąlygos. Trečiosios šalies tiekėjui gali būti taikomi papildomi apribojimai ir nuolaidos, akcijos ir specialūs trečiųjų šalių pasiūlymai. Bet kokias prekių ar paslaugų pirkimo paslaugas privalote pasitvirtinti su konkrečiu trečiosios šalies tiekėju. Getspace neteikia jokių garantijų ir nėra atsakinga už kokybę, prieinamumą bei prekių ar paslaugų įsigijimo sąlygas, kurias teikia ir nustato trečiosios šalies tiekėjas. Jūs prisiimate atsakomybę bendraudami su šiais trečiųjų šalių tiekėjais, mes negarantuojame, kad bet kokia informacija apie trečiųjų šalių tiekėjus yra tiksli ar išsami. Getspace nėra jūsų ar trečiosios šalies tiekėjo tarpininkas, atstovas ar patikėtinis jokiuose sandoriuose.

 

1.7.2 Getspace kaip perpardavėjas arba licencijos davėjas

 

Getspace gali veikti kaip tam tikrų trečiųjų šalių paslaugų, aparatinės įrangos, programinės įrangos ir įrangos, naudojamos kartu su paslaugomis, perpardavėjas arba licencijos išdavėjas („Ne Getspace produktai“). Getspace neatsako už jokius paslaugų pakeitimus, dėl kurių ne Getspace produktai tampa nebeaktualūs, juos reikia modifikuoti ar kitaip pakeisti.  Bet koks ne Getspace produktų gedimas ar gamintojo defektas nėra laikoma Getspace atsakomybe. Bet kokios jūsų teisės susijusios su ne Getspace produkto nuosavybės teise, licencijavimu, vykdymu ar atitikimu, yra apribotos tomis teisėmis, kurias jums suteikė ne Getspace produkto gamintojas. Jūs turite teisę naudoti bet kurį ne Getspace produktą, kurį tiekia Getspace, tik naudodamiesi mūsų paslaugomis. Nemėginkite nukopijuoti, pakeisti, modifikuoti, suklastoti ar kitaip naudoti produktą. Negalite perparduoti, perduoti, eksportuoti ar reeksportuoti jokio ne Getspace produkto ar iš jo gautų techninių duomenų, nes taip pažeisite taikomus įstatymus, taisykles ar reglamentus.

 

1.7.3 Trečiųjų šalių interneto svetainės

 

Getspace teikiamose paslaugose gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurios nepriklauso ir nėra kontroliuojamos Getspace; taip pat straipsniai, nuotraukos, tekstai, grafikai, paveikslėliai, dizainai, garso ir vaizdo įrašai, informacija ir kitas turinys ar elementai priklausantys trečiosioms šalims ar kilęs iš jų („Trečiųjų šalių turinys“). Mes neatsakome už jokias trečiųjų šalių svetaines ar trečiųjų šalių turinį, prieinamą naudojantis mūsų paslaugomis. Trečiųjų šalių svetainių ir trečiųjų šalių turinio mes netyrinėjame, nestebime ir netikriname, ar jie yra tikslūs, tinkami ir išsamūs. Jeigu nuspręsite pasiekti trečiųjų šalių svetaines ar naudoti bet kokį trečiosios šalies turinį, tai tampa jūsų atsakomybe, mūsų sąlygos ir paslaugų politika tokiu atveju nebegalioja. Prieš prisiimdami atsakomybę peržiūrėkite galiojančias trečiosios šalies sąlygas ir politiką, įskaitant bet kurios svetainės, kurioje naršote, privatumą ir taikomą duomenų rinkimo praktiką.

 

1.8 Paskyros saugumas ir Getspace sistemos

 

1.8.1 Jūs esate atsakingi už tai, kad jūsų paskyroje įdiegti scenarijai / programos būtų saugūs ir kad kategorijų leidimai būtų nustatyti tinkamai, neatsižvelgiant į diegimo būdą. Jei įmanoma, daugumai kategorijų nustatykite 755 arba kiek įmanoma labiau ribojančius leidimus. Paskyros vartotojas yra atsakingas už visus veiksmus atliktus jo paskyroje. Tai apima paskyros prisijungimo, tokių kaip vartotojo vardas ir slaptažodis, saugumą. Jūs turite naudoti saugų slaptažodį. Jei naudojamas silpnas slaptažodis, jūsų paskyra gali būti laikinai sustabdyta, kol sutiksite naudoti saugesnį slaptažodį. Gali būti atliekams patikrinimas, siekiant išvengti silpnų slaptažodžių naudojimo. Jei bus atliktas patikrinimas ir nustatyta, kad jūsų slaptažodis yra silpnas, mes jums pranešime ir leisime jums pakeisti arba atnaujinti slaptažodį prieš sustabdydami paskyrą.

1.8.2 Paslaugos, įskaitant visą susijusią įrangą, tinklus ir tinklo įrenginius, teikiamos tik įgaliotiems klientams. Getspace gali, bet neprivalo neterminuotai stebėti sistemas, kad būtų užtikrintas legalus paskyros naudojimas, taip pat, kad būtų apsaugota nuo neteisėto patekimo ir patikrintos saugumo procedūros, paslaugos palaikymo ir veikimo saugumas. Stebėjimo metu informacija gali būti apdorota, įrašyta, nukopijuota ir naudojama autorizuotiems tikslams. Naudodamiesi paslaugomis jūs sutinkate, kad jūsų paskyra būtų stebima šiais tikslais.

1.8.3 Bet kurios paskyros, prisijungusios prie trečiosios šalies tinklo ar sistemos be trečiosios šalies leidimo, galiojimas yra sustabdomas. Norint prisijungti prie tinklų ar sistemų, kurių tiesiogiai negalite valdyti, reikalingas aiškus rašytinis trečiosios šalies sutikimas. Getspace pasilieka teisę pareikalauti dokumentų, įrodančių, kad jūsų prieiga prie trečiųjų šalių tinklo ar sistemos yra patvirtinta.

1.8.4 Bet kuri paskyra, gavus pranešimą apie piktnaudžiavimą, gali būti nutraukta ir (arba) sustabdyta vartotojo prieiga prie paslaugų. Jei nepašalinate kenksmingo turinio iš savo paskyros po to, kai Getspace pranešė apie problemą, pasiliekame teisę pašalinti prieigą prie jūsų paskyros.

1.8.5 Getspace pasilieka teisę perkelti jūsų paskyrą iš vieno duomenų centro į kitą, kad būtų laikomasi galiojančios duomenų centro politikos, vietos įstatymų arba dėl techninių (ar kitų priežasčių) be išankstinio įspėjimo.

 

1.9 Paslaugų suderinamumas

 

1.9.1 Užsisakydami Getspace paslaugas jūs įsipareigojate visapusiškai bendradarbiauti su Getspace.  Jūs atsakote už jūsų naudojamų įrenginių ir programinės įrangos suderinamumą su mūsų teikiamomis paslaugomis. Mūsų įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymas priklauso nuo jūsų įsipareigojimų vykdymo, todėl Getspace neatsako už vėlavimus, susijusius su jūsų programinės ar aparatinės įrangos trikdžiais.

1.9.2 Jūs esate visiškai atsakingi už tai, kad visas vartotojo pateiktas turinys ir vartotojo svetainės būtų suderinami su aparatine ir programine Getspace įranga, kuri naudojama teikiant paslaugas. Getspace pasilieka teisę esant reikalui keisti nuosavą įrangą.

1.9.3 Jūs esate visiškai atsakingi už viso vartotojo turinio ir vartotojo svetainių atsargines kopijas. Getspace negarantuoja vartotojo turinio atsarginės kopijos sukūrimo, todėl jūs sutinkate prisiimti bet kokio vartotojo turinio praradimo riziką.

 

1.10 Informacija apie atsiskaitymą ir apmokėjimą

 

1.10.1 Išankstinis apmokėjimas

 

Jūs esate atsakingi už tai, kad jūsų apmokėjimo informacija būtų atnaujinta ir visos sąskaitos būtų apmokėtos laiku. Jūs sutinkate mokėti už paslaugas iš anksto už laikotarpį, per kurį tokios paslaugos yra teikiamos. Pagal galiojančius įstatymus, taisykles ir reglamentus, gauti mokėjimai pirmiausia bus taikomi seniausiai neapmokėtai sąskaitai faktūroje jūsų paskyroje.

 

1.10.2 Automatinis atnaujinimas

 

Jei nenurodysite kitaip ir nepranešite apie norą nutraukti paslaugų teikimą, jūs sutinkate su automatiniu atsiskaitymu už mūsų paslaugas, naudojant jūsų kreditinę kortelę ar kitą atsiskaitymo informaciją, esančią paskyroje. Automatinis atnaujinimas ir atsiskaitymas vyksta siekiant išvengti paslaugų teikimo trikdžių.

 

1.10.3 Mokesčiai

 

Į Getspace paslaugų mokesčius neįtraukiami jokie mokesčių institucijų nustatyti pardavimo, naudojimo, pajamų, akcizų ar kiti mokesčiai. Visi taikomi mokesčiai bus pridedami prie Getspace sąskaitos faktūros kaip atskiras jūsų sumokėtas mokestis. Visi sumokėti mokesčiai yra negrąžinami, jeigu nenurodyta kitaip.

 

1.10.4 Pavėluotas apmokėjimas

 

Visos sąskaitos faktūros turi būti apmokėtos per penkias (5) dienas nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jeigu bet kuri sąskaita faktūra neapmokama per dešimt (10) dienų, gali būti sustabdomas arba nutraukiamas paslaugų teikimas. Prieiga prie vartotojo paskyros nebus atkurta tol, kol nebus gautas apmokėjimas. Jei nesumokėsite mokesčių, Getspace gali sustabdyti ar nutraukti jūsų paskyros naudojimą ir pareikalauti padengti Getspace patirtas išlaidas, įskaitant visus arbitražo ir teisinius mokesčius bei advokatų mokesčius. Getspace nevykdys naujų užsakymų ir neteiks naujų paslaugų paketų klientams, kurių sąskaitoje yra neapmokėtas likutis.

 

Jeigu apmokėjimo už jūsų paskyros atnaujinimą negausime, jūsų paskyros veikimas bus sustabdytas po penkių (5) dienų, o jūsų paskyra bus ištrinta praėjus keturiadešimt penkioms (45) dienoms po mokėjimo termino pabaigos. Ištrintos paskyros atkūrimas gali būti įkainotas atskiru mokesčiu, tačiau kartais paskyros atkūrimas gali būti negalimas dėl atsarginės kopijos nebuvimo. Dėl to nesame atsakingi ir klientas privalo visuomet laiku sumokėti už jam suteiktas paslaugas.

 

1.10.5 Domenų apmokėjimai

 

Apie domeno įsigijimą jūs privalote informuoti Getspace komandą telefonu, el.paštu ar užklausos bilietu (Klientų zonoje). Mes galime, bet neprivalome jums pranešti apie domeno pratęsimą ir neatsakome už domeno pratęsimo nesklandumus arba jūsų apmokėjimo vėlavimą. Įprastai jūsų domeno pratęsimas apmokestinamas ir atnaujinamas trisdešimt (30) dienų iki numatytos datos.

 

1.10.6 Sukčiavimas

 

Netinkamas ar nesąžiningas mokėjimo kortelės naudojimas, įtartini elektroninių lėšų pervedimai ir elektroninių čekių naudojimas, ar bet kurie kiti mokėjimo būdai, keliantys įtarimus, yra traktuojami kaip šios sutarties pažeidimas.  Įtarus apie bet kokį netinkamą ar nesąžiningą atsiskaitymą, Getspace praneša vyriausybinėms ir teisėsaugos institucijoms, finansų įstaigoms, kreditinių kortelių įmonėms ar kitoms atsakingoms institucijoms.

 

1.10.7 Ginčai dėl sąskaitos faktūros

 

Jūs turite devyniasdešimt (90) dienų ginčyti bet kokį mokėjimą ar apdorotą mokėjimą. Jei turite klausimų dėl mokėjimų, susisiekite su mūsų komanda, kad gautumėte pagalbos.

 

1.10.8. PCI duomenų apsaugos standartas

 

Klientų duomenis bei atsiskaitymo informaciją renkame ir tvarkome pagal Mokėjimo kortelių duomenų apsaugos standartą (PCI standartą). Tačiau jūs esate visiškai atsakingi už duomenų ir atsiskaitymo informacijos saugumą jūsų vartotojo svetainėje.  Getspace nestebi vartotojų svetainių atitikties PCI standartui ir mes negalime patikrinti, ar vartotojo svetainė atitinka PCI standartą.

 

1.11 Pinigų grąžinimo garantija

 

1.11.1 Bendrosios, WordPress,  VPS ir perpardavėjų paslaugos

 

Getspace siūlo keturiolikos (14) dienų pinigų grąžinimo garantiją tik Getspace bendroms, WordPress, VPS ir perpardavėjų prieglobos paslaugoms.

 

Laikydamiesi toliau aprašytų sąlygų, jei nesate visiškai patenkinti mūsų paslaugomis ir norite sustabdyti savo paskyros naudojimą per keturiolika (14) dienų nuo prisiregistravimo prie paslaugų, jums bus grąžinta visa suma, sumokėta už prieglobą.

 

Ši pinigų grąžinimo garantija taikoma tik mokesčiams, mokamiems už prieglobos paslaugas, ir netaikoma domenams, administraciniams mokesčiams, pasirinktinės programinės įrangos diegimo mokesčiams ar kitiems nustatymo mokesčiams ar bet kokioms kitoms papildomoms paslaugoms. Ši pinigų grąžinimo garantija netaikoma WordPress prieglobai, taip pat jei jūs ar kuris nors trečias asmuo jūsų vardu pradėjo naudoti serverio išteklius, pavyzdžiui, įkeltus failus, įdiegė WordPress, sukūrė pašto dėžutes ir pan.

 

1.12 Paslaugų nutraukimas ir pinigų grąžinimas

 

1.12.1 Mokėjimo būdas

 

Lėšų grąžinimai nebus atliekami, jei naudojate kurį nors iš šių mokėjimo būdų:  Western Union mokėjimus ir čekius. Jei naudosite kurį nors iš šių mokėjimo būdų, visa suma bus priskirta jūsų prieglobos paskyroje, ir lėšos taps negrąžinamos.

 

1.12.2 Pinigų grąžinimo garantija

 

Pinigų grąžinimo garantija yra taikoma 14 dienų nuo prekės ar paslaugos įsigijimo dienos. Jei įsigijote paskyrą su keturiolikos dienų pinigų grąžinimo garantija ir ją pageidaujate panaikinti per pirmąsias keturiolika dienų nuo termino pradžios, privalote pateikti raštišką prašymą Getspace komandai nepraėjus šiam terminui. Jeigu pateiksite raštišką prašymą nepraėjus keturiolikai (14) dienų, jums bus grąžinti visi bendro naudojimo, WordPress, VPS ir perpardavėjų prieglobos mokesčiai kuriuos anksčiau sumokėjote Getspace; su sąlyga, kad laikysitės sąlygų. Prašymai grąžinti pinigus privalo būti pateikiami raštu Getspace komandai; laisvos formos raštišką prašymą galite pateikti el.paštu. Pinigai grąžinami tik už pagrindines bendro naudojimo, VPS ir perpardavinėtojų prieglobos paslaugas ir neapima domenų, administracinių mokesčių, pasirinktinės programinės įrangos įdiegimo mokesčių ar kitų nustatymo mokesčių, taip pat neapima jokių mokesčių už kitas papildomas paslaugas ir neapima mokėjimų už paslaugų pratęsimo paslaugas (renewals). Pinigų grąžinimas nebus atliekamas jokiomis aplinkybėmis, jei per pranešimo laikotarpį (14 dienų nuo įsigijimo dienos) nepateiksite tinkamo grąžinimo prašymo. Tuo atveju, jeigu svetainės perkėlimas buvo atliktas nemokamai, iš klientui grąžinamos sumos bus išskaičiuotas mokestis lygus 40 EUR per valandą ir bendra išskaičiuojama suma paskaičiuota pagal darbų trukmę, bet ne didesnė kaip bendra paslaugų kaina.

 

1.12.3 Grąžinimo teisė

 

Grąžinimai atliekami tik pirmą kartą paslaugas užsisakiusiems klientams. Pvz., jei anksčiau turėjote paskyrą pas mus, atšaukėte paslaugų naudojimą ir vėl prisiregistravote arba jei atidarėte antrą paskyrą pas mus, jums nebus suteikta teisė į pinigų grąžinimą. Pažeidus šią sutartį, jūsų teisės į grąžinimo garantiją bus panaikintos.

 

1.12.4 Negrąžinami produktai ir paslaugos

 

Lėšų grąžinimo garantija nėra taikoma specialių serverių paslaugoms, nenumatytiems administraciniams mokesčiams ir pasirinktinės programinės įrangos diegimo mokesčiams. Į prašymą grąžinti pinigus už domeną bus atsižvelgiama tik tuo atveju, jeigu domenas buvo užsakytas kartu su prieglobos paketu ir jis išduotas Getspace nuožiūra. Visi domenų vardai yra negrąžinami. Jeigu jums buvo suteikta nuolaida bet kuriam Getspace planui dėl atitinkamos paslaugų trukmės ir jūs atšaukėte paslaugą nepraėjus paslaugų terminui, jums bus taikomi standartiniai mokesčiai.

 

1.12.5 Nutraukimo procesas

 

Keturiolikos (14) dienų pinigų grąžinimo garantija – diegimo mokestis nėra grąžinamas, jei svetainės projekto darbai jau buvo pradėti (klientas užpildė ir išsiuntė svetainės projekto formą, informacija išsaugota WordPress paskyroje). Įsigijus hostingo paslaugą, su klientu yra sudaromas sąlyginis sandoris, kurio pagrindu yra kuriama interneto svetainė. Jeigu kliento prašymas pinigų grąžinimui yra inicijuojamas po sąlyginio sandorio pradžios, pradėjus kurti interneto svetainės projektą (užpildžius kliento anketą ir pradėjus kitus darbus), pinigai nėra grąžinami. Perkėlimo mokesčiai (jei tokia paslauga buvo suteikta) taip pat gali būti išskaičiuoti iš grąžinamų lėšų sumos, t.y 10-20 EUR (GSP atveju gali būti daugiau). Praėjus keturiolikai (14) dienų terminui jokie mokėjimai nebus grąžinami. 

 

Galite nutraukti ar atšaukti paslaugas, apie tai informavę Getspace komandą, tai galite padaryti atsiųsdami laisvos formos raštą el.paštu info@getspace.lt . Tokiu atveju: (I) jūs privalėsite sumokėti visus mokesčius ir rinkliavas, kurie buvo jums pateikti iki tokio atšaukimo įsigaliojimo, ir (II) Getspace gali, bet neprivalo, savo nuožiūra, grąžinti visus iš anksto sumokėtus mokesčius už pagrindines hostingo paslaugas. Mėnesiai, likę nuo tokio atšaukimo įsigaliojimo dienos (t.y dalis mėnesio mokesčių negrąžinami), gali būti kompensuojami, atėmus visus nustatymo mokesčius, taikomus mokesčius ir bet kokią nuolaidą, taikomą sumokant išankstinį mokėjimą, su sąlyga, kad nepažeidžiate šios sutarties. Kai gausime jūsų atšaukimo prašymą ir el.paštu patvirtinsime visą reikiamą informaciją su jumis, mes raštu (paprastai el. paštu) informuosime jus, kad jūsų paskyra buvo sustabdyta. Jei per keletą minučių nuo jūsų atšaukimo prašymo pateikimo neatsakote arba negaunate automatinio patvirtinimo el. laiško, nedelsdami susisiekite su mumis telefonu: +370 622 84228. Mes reikalaujame, kad visi atšaukimai būtų atlikti per el. laišką, kad a) patvirtintumėte savo tapatybę, b) raštu patvirtintumėte, kad esate pasirengęs pašalinti visus failus ir el. laiškus, ir c) dokumentuokite prašymą. Šiuo procesu siekiama sumažinti klaidų, apgaulingų / kenkėjiškų užklausų tikimybę ir užtikrinti, kad žinotumėte, jog jūsų failai, el. laiškai ir paskyra gali būti pašalinti nedelsiant ir visam laikui po to, kai apdorojama atšaukimo užklausa. Paskyrų ir perpardavėjų paskyrų atšaukimas įsigalioja po sąskaitos atnaujinimo dienos arba iškart, atskiru pranešimu. Atskirtų ir VPS paskyrų atšaukimas įsigalios nedelsiant.

 

1.12.6 Domenai

 

1.12.6.1 Domenų atnaujinimas

 

Domeno pratęsimas yra apmokestinamas ir atnaujinamas trisdešimt (30) dienų iki pratęsimo dienos. Apie domeno registracijos atšaukimą ar bet kokius kitus pakeitimus  jūs privalote pranešti el. paštu Getspace komandai likus mažiausiai trisdešimčiai (30) dienų iki domeno atnaujinimo dienos. Atnaujinus domeną, jokie pinigų grąžinimai nebus teikiami. Visi domenų atnaujinimai ir registracijos yra galutiniai. Atsižvelgiant į domeno zoną, pavėluoto domeno atnaujinimo atveju gali būti taikomi papildomi mokesčiai už domeno vardo atkūrimą ir jie yra susiję su domenų registratoriumi, atsakingu už šią zoną.

 

1.12.6.2 Domenų vardų mokesčiai

 

Jei jūsų paslaugų plane yra numatytas nemokamas domeno vardas ir paslaugų atsisakote nepraėjus vieneriems metams, iš jums galimai grąžintinos sumos bus išskaičiuotas standartinis 15 EUR mokestis už domeno vardo registravimą (ir visus taikomus mokesčius).

 

1.12.6.3 Užsienio valiutos

 

Tarptautinių mokėjimų valiutų kursų svyravimai yra pastovūs ir neišvengiami. Visi pinigų grąžinimai yra vykdomi eurais ir atitinka grąžinimo dieną galiojantį valiutos kursą. Visiems pinigų grąžinimams yra taikomas šis svyravimas ir Getspace neatsako už jokius valiutų kursų pokyčius nuo mokėjimo datos iki grąžinimo dienos.

 

1.12.6.4 Nutraukimas

 

Getspace gali visiškai ar iš dalies nutraukti jūsų prieigą prie paslaugų be išankstinio įspėjimo, jei: (I) nesumokate jokių mokesčių už paslaugas; (II) jūs pažeidžiate šią sutartį; (III) jūsų elgesys gali pakenkti Getspace ar kitiems, arba užtraukti Getspace ar kitiems atsakomybę, kaip Getspace nustato savo nuožiūra; arba (IV) kaip kitaip nurodyta šioje sutartyje. Tokiu atveju Getspace negrąžins jums jokių mokesčių, sumokėtų prieš nutraukiant sutartį, ir jūs privalėsite sumokėti visus mokesčius ir rinkliavas, pateiktas (sukauptas) iki tokio nutraukimo įsigaliojimo dienos. Be to, Getspace pasilieka teisę negrąžinti mokesčių, mokėtinų už paslaugas (už likusią termino dalį).

 

SUTARTIES NUTRAUKIMO ATVEJU, NEPAISANT NUTRAUKIMO PRIEŽASTIES, VARTOTOJO TURINYS, NAUDOTOJO TINKLALAPIAI IR KITI DUOMENYS BUS IŠTRINTI.

 

1.13 CPU, pralaidumas ir disko naudojimas

 

1.13.1 Leistinas procesoriaus ir disko naudojimas

 

Visam Getspace teikiamos prieglobos erdvės naudojimui taikomos šios sutarties sąlygos ir Priimtino naudojimo politika.

 

1.13.1.1 Bendrai naudojama prieglobos vieta gali būti naudojama tik žiniatinklio failams, aktyviam el.paštui ir vartotojo svetainių turiniui. Bendrai naudojama prieglobos vieta negali būti naudojama laikmenoms (nesvarbu, ar tai laikmenos, el. laiškai ar kiti duomenys), įskaitant elektroninių failų, el.pašto ar FTP pagrindų saugyklas išorėje. Getspace pasilieka teisę peržiūrėti kiekvieną bendrą vartotojo paskyrą, ar nenaudojamas didelis procesoriaus, disko vietos ir kitų išteklių kiekis, kurį gali sukelti šios sutarties arba Priimtino naudojimo politikos pažeidimas. Getspace gali savo nuožiūra nutraukti prieigą prie paslaugų, taikyti papildomus mokesčius arba pašalinti vartotojo turinį tose paskyrose, kuriose, kaip nustatyta, pažeidžiamos Getspace taisyklės ir nuostatos.

 

1.13.1.2 Dedikuotų serverių ir VPS naudojimas yra ribojamas pagal sąlygas, nustatytas jūsų įsigytame paslaugų plane.

 

 1.13.2 Pralaidumo naudojimas

 

Bendrai naudojamiems serveriams, perpardavėjams, dedikuotiems ar VPS serveriams pralaidumas nėra ribojamas.

 

1.14 Serverio pasiekiamumo garantija ir susitarimas dėl paslaugos kokybės lygmens (SLA)

 

Jei jūsų bendrai naudojamo serverio ar perpardavėjo serverio fizinis prastovos laikotarpis neatitinka 99,9% garantijos, galite gauti vieno (1) mėnesio kreditą savo paskyrai. Sąlyga netaikoma jeigu buvo vykdoma planuota techninė priežiūra. Bet kokio kredito patvirtinimas vykdomas Getspace nuožiūra ir priklauso nuo pateikto pagrindimo. Trečiųjų šalių stebėjimo paslaugų ataskaitos negali būti naudojamos pateisinimui dėl įvairių veiksnių, įskaitant monitoriaus tinklo pajėgumą / tranzito prieinamumą. Serverio veikimo laikas yra apibrėžiamas kaip operacinės sistemos ir Apache Web Server nurodytas veiksnumo laikas, kuris gali skirtis nuo kitų individualių paslaugų pateikto veiksnumo. Norėdami gauti kompensaciją (kreditą), susisiekite su mumis el.paštu su pagrindimu [per trisdešimt (30) dienų nuo mėnesio, kuriam pageidaujate gauti kreditą, pabaigos]. Serverio pasiekiamumo garantija ir susitarimas dėl paslaugos kokybės lygmens (SLA) galioja tik bendrai naudojamiems ir perpardavėjo sprendimams. Dedikuotiems serveriams taikoma tinklo garantija, kuria suteikiamas kreditas už tą laiką, kurį serveris neveikia, ir tai nėra susiję su mūsų galiojančia garantija.

 

1.15 Perpardavėjo sąlygos ir kliento atsakomybė

 

1.15.1 Perpardavėjai turi užtikrinti, kad kiekvienas jų klientas laikytųsi šios sutarties.

1.15.2 Perpardavėjai yra atsakingi už pagalbą savo klientams. Getspace neteikia pagalbos Getspace perpardavinėtojų klientams . Jei perpardavėjo klientas susisiekia su Getspace, Getspace pasilieka teisę laikinai sustabdyti tokio kliento paskyros naudojimą tol, kol pardavėjas prisiims atsakomybę už perpardavėjo klientą. Visus prašymus, saugumo sumetimais, perpardavėjas turi pateikti savo kliento vardu.

1.15.3 Perpardavėjai taip pat yra atsakingi už visus savo klientų veikmus bei už visą turinį esantį ar perduotą klientų paskyrose. Getspace laikys perpardavėją atsakingą už bet kokius kliento veiksmus, pažeidžiančius įstatymus ar šią sutartį.

1.15.4 Getspace neatsako už mūsų paslaugų ir prekių perpardavinėtojų veiksmus. Perpardavėjas sutinka atlyginti Getspace už bet kokias vartotojo pretenzijas, atsirandančias dėl perpardavėjo veiksmų ir įsipareigojimų nevykdymo.

1.15.5 Getspace pasilieka teisę keisti mūsų paslaugų ir prekių perpardavėjų programą bet kuriuo metu. Pakeitimai įsigalioja paskelbus juos internete arba bet kurią kitą dieną, kurią nurodo Getspace.

1.15.6 Perpardavinėtojai programoje Getspace Reseller prisiima visą atsakomybę už atsiskaitymą ir techninę pagalbą kiekvienam perpardavėjo klientui.

 

1.16 Partnerystės sistema (Affiliates System)

 

Pinigai į sąskaitą patenka per dvidešimt (20) dienų, jie pervedami į nurodytą sąskaitą, jeigu prašoma ne mažesnės nei 20 EUR sumos. Yra draudžiama sukčiauti( t.y gauti procentinę grąžą už savo paties pirkinį, apgavus sistemą, tokiu atveju sistema ir paskyra gali būti blokuojamos), partnerystės sistemos dalyviai gauna 25% nuo pirmojo pardavimo, o kiti 10% – už atnaujinimą, jeigu nesusitarta kitaip.

 

.

1.17 Domenai

 

1.17.1 Ši domeno Registruotojo Sutartis (toliau – sutartis) tarp jūsų („jūs“, „jūsų“ ar „registruotojo“) ir domeno vardo registratoriaus, kurį jūs užregistravote/rezervavote arba pervedėte registratoriui, nurodo registratoriaus domeno vardo registravimo paslaugų ir kitų susijusių paslaugų, kaip aprašyta čia, sąlygas.

1.17.2 Jei sudarote šią sutartį įmonės ar kito juridinio asmens vardu, jūs patvirtinate, kad turite teisę įpareigoti tokį subjektą laikytis šių taisyklių ir sąlygų, tokiu atveju terminai „jūs“, „jūsų“ ir „Registrantas“ reiškia tokį subjektą.

1.17.3 Ši sutartis įsigalioja, kai jūsų domenas priimamas mūsų registratoriuje ir galioja tol, kol domenas išlieka aktyvus jame. Registratorius, savo nuožiūra, gali nuspręsti priimti arba atmesti domeno registraciją, perkelti arba atnaujinti dėl bet kokios priežasties; domeno atmetimas apima, bet neapsiriboja, atmetimą dėl uždrausto domeno.

1.17.4 Kadangi registratoriui suteikiama teisė teikti domenų vardų, susijusių su ALD sąrašu, įskaitant .com, .net, .org, .eu, .co.uk, .pl, .lt, .lv, .sk, .by, .ru, bet tuo neapsiribojant, interneto registravimo ir valdymo paslaugas, Getspace gali išplėsti galimų ALD sąrašą nekeisdama ir neatnaujindama šių sąlygų.

1.17.5 Domenų registracija vykdoma pagal jūsų pateiktą informaciją, Getspace neatsako už jūsų padarytas spausdinimo ar kitas technines duomenų įvedimo klaidas.

1.17.6 Domenų vardai registruojami jūsų vardu. Esate laikomas domeno vardo savininku, o Getspace – techniniu domeno vardo valdytoju.

1.17.7 Visus Getspace registruotus domenų vardus galima naudoti su numatytaisiais vardų serveriais ns1.Getspace.us, ns2.Getspace.us. Galite bet kada nustatyti bet kokius kitus vardų serverius arba juos pakeisti, tačiau Getspace negarantuoja domenų valdymo kokybės pagal kitų teikėjų vardų serverius.

1.17.8 Domenų vardai registruojami arba atnaujinami kliento nurodytam ir apmokėtam laikotarpiui. Domenų registracija vykdoma iškart po apmokėjimo. Jei už domeno registraciją mokate paprastu banko pavedimu, domenas užregistruojamas ar atnaujinamas per tris (3) darbo dienas nuo mokėjimo gavimo. Getspace gali naudoti trečiųjų šalių programinę įrangą, kad užregistruotų domeno vardą. Taisyklės ir sąlygos gali skirtis priklausomai nuo domeno zonos.

1.17.9 Jūs patvirtinate, kad pateikta informacija, reikalinga domenų registracijai, yra teisinga ir identifikuoja tikrąjį domeno savininką. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad pateikti asmens duomenys bus naudojami domenų registracijai.

1.17.10 Jūs sutinkate, kad jūsų asmeninė informacija bus teikiama viešoje WHOIS duomenų bazėje, naudojamoje domenų savininkams identifikuoti. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad esate informuoti, jog kiekviename domene yra skirtingos registravimo taisyklės ir kad skirtingi registratoriai taiko skirtingas asmens duomenų atvaizdavimo taisykles.

1.17.11 Getspace jokiomis aplinkybėmis negrąžina jokio domeno registracijos mokesčio, atsižvelgiant į tai, kad joks centrinis registratorius negrąžina domeno registracijos mokesčio.

1.17.12. Likus trisdešimt (30) dienų iki domeno registracijos galiojimo pabaigos, Getspace atsiunčia jums el.laišką domeno registracijos atnaujinimui. Jei klientas nesumoka sąskaitos faktūros iki nustatyto termino, Getspace  negarantuoja kliento galimybės atnaujinti domeno registraciją.

1.17.13 Getspace suteikia klientui galimybę visiškai valdyti savo domeno vardą, „id est set“ ir pakeisti domeno vardų serverius, nustatyti ir pakeisti domeno IP adresą, nustatyti ir pakeisti domeno peradresavimus, perduoti domeną kitam domenų registratoriui.

 

1.18 Bendrinamos paskyros (ne perpardavėjų)

 

Bendrinamos paskyros negali būti naudojamos perparduoti žiniatinklio prieglobą kitiems. Jei norite perparduoti prieglobą, turite naudoti perpardavėjo sąskaitą.

 

1.19 Dedikuoti serveriai

 

Getspace pasilieka teisę iš naujo nustatyti slaptažodį tam skirtame serveryje, jei slaptažodis nėra galiojantis, tam, kad galėtume atlikti saugumo auditą, kaip reikalauja mūsų duomenų centras. Jūs esate atsakingi už tai, kad jūsų dedikuoto serverio faile būtų galiojantis el.pašto adresas ir dabartinis šakninis slaptažodis, tik taip bus išvengta prastovų dėl priverstinio slaptažodžio nustatymo. Getspace pasilieka teisę prireikus tikrinti serverius ir mūsų duomenų centro prašymu atlikti administracinius veiksmus. Dedikuotų serverių atsarginių kopijų mes nekuriameAtsarginių kopijų tvarkymas yra jūsų pareiga ir atsakomybė. Dedikuoti serveriai, kurių sąskaitos faktūros nebuvo apmokėti ilgiau nei dešimt (10) dienų, gali būti ištrinti, to pasekoje bus prarasti visi duomenys esantys serveryje. Getspace nėra atsakinga už duomenų praradimą, atsiradusį dėl tokių aplinkybių.

 

1.20 VPS

 

Naudojimasis Getspace paslaugomis reiškia sutikimą su šiomis sąlygomis. Čia galite peržiūrėti mūsų bendrąsias paslaugų sąlygas.

 

1.20.1 Nutraukimai ir pinigų grąžinimas

 

Bet koks mūsų personalo užgauliojimas bet kokia forma sustabdo arba visiškai nutraukia mūsų paslaugų teikimą jums. Klientai sutartį nutraukti gali bet kuriuo metu. Getspace suteikia keturiolikos (14) dienų pinigų grąžinimo garantiją virtualiems privatiems serveriams kiekvienam klientui, kuris pirmąją sąskaitą faktūrą apmokėjo kreditine kortele, el. bankininkyste (Paysera) ar Paypal .

 

Pinigai grąžinami tik pirmą kartą naudojantis mūsų paslaugomis, t.y susikūrus pirmąją paskyrą. Pavyzdžiui, jeigu anksčiau turėjote paskyrą pas mus, jos veikimą nutraukėte (atsisakėte mūsų paslaugų) ir vėl prisiregistravote, pinigų grąžinimas nebus įmanomas.

 

Žemiau pateiktais būdais apmokėtų sąskaitų sumos nėra grąžinamos, sumos paverčiamos kreditais (1 EUR =  1 kreditas) ir jie įtraukiami į prieglobos sąskaitą:

  1. Western Union mokėjimai;
  2. Čekiai;
  3. Išteklių naudojimo ribos;

 

VPS paskyros negali:

  1. Viršyti 15 minučių apkrovos vidurkį, daugiau kaip du (2) padauginus iš duoto CPU branduolių skaičiaus;
  2. Paleisti viešus IRCd ar kenksmingus robotus (bots);
  3. Paleisti bet kokio tipo BitTorren“ klientą ar stebėjimo įrankį, kuris susieja arba atsisiunčia nelegalų turinį;
  4. Naudoti atvirą/viešą serverį arba naudoti tarpinį serverį, kad galėtumėte pasiekti nelegalų/kenksmingą turinį.
  5. Naudoti I / O intensyvias programas, kurios neigiamai veikia įprastas serverio operacijas.

 

1.20.2 Inodai

 

VPS abonementams gali būti taikoma 500 000 inode limitas tam, kad paskyros failai būtų geriau apsaugoti atakos metu. Limitą galima padidinti, jeigu yra pagrįsta priežastis ją padidinti. Dėl limito padidinimo kreipkitės el. paštu į mūsų komandą.

 

Pašto politika

 

VPS paskyroms taikomos mūsų bendrosios paslaugų sąlygos .

 

1.20.3 Atsarginė kopija ir duomenų praradimas

 

Naudodamiesi mūsų papildoma atsarginių kopijų paslauga jūs prisiimate visišką atsakomybę. Getspace neatsako už failus ir (arba) duomenis, esančius jūsų paskyroje. Jūs sutinkate prisiimti visą atsakomybę už perduotus failus ir duomenis bei prižiūrėti visas reikiamas failų ir duomenų, saugomų Getspace serveriuose, atsargines kopijas . Atsarginė kopija nebus teikiama paskyroms, kurios buvo sustabdytos ar nutrauktos dėl kokių nors priežasčių, nebent Getspace raštu susitaria kitaip.

 

1.20.4 Serverio pasiekiamumo garantija

 

Bet kokio kredito patvirtinimas vykdomas Getspace nuožiūra ir priklauso nuo pateikto pagrindimo. Trečiųjų šalių stebėjimo paslaugų ataskaitos negali būti naudojamos pateisinimui dėl įvairių veiksnių, įskaitant monitoriaus tinklo pajėgumą / tranzito prieinamumą. Serverio veikimo laikas yra apibrėžiamas kaip operacinės sistemos ir Apache Web Server nurodytas veiksnumo laikas, kuris gali skirtis nuo kitų individualių paslaugų pateikto veiksnumo.Norėdami paprašyti kredito, susisiekite su mūsų komanda el. paštu. Serverio pasiekiamumo 99,9% garantija (SLA) galioja tik bendrai naudojamiems ir perpardavėjo sprendimams. Dedikuotiems serveriams taikoma tinklo garantija, kuria suteikiamas kreditas už tą laiką, kurį serveris neveikia, ir tai nėra susiję su mūsų galiojančia garantija.

 

1.21 Debesų saugykla

 

Įvykus sutrikimui Getspace neatsako už jokių duomenų praradimą debesų saugykloje.

 

Getspace pasilieka teisę bet kada pakeisti debesų saugyklos naudojimosi sąlygas (dėl laisvos vietos ir pan.)

 

1.22 Kainos pokytis

 

Getspace pasilieka teisę bet kada pakeisti paslaugų ir prekių kainas ar bet kokius kitus mokesčius. Apie bet kokių metinių ar ilgesnio laikotarpio planų kainų pokyčius mes jums pranešime bent prieš trisdešimt (30) dienų iki termino pabaigos. Jūs esate atsakingi už tai, kad naudodamiesi vartotojo atsiskaitymo įrankiu arba naudodamiesi kitais komunikacijos būdais periodiškai peržiūrėtumėte Getspace teikiamą atsiskaitymo informaciją, įskaitant pranešimus, kuriuos siunčia ar savo svetainėje publikuoja Getspace.

 

 1.23 Kuponai

 

Nuolaidos ir reklaminiai kodai yra skirti tik pirmą kartą paskyrą susikūrusiems vartotojams ar pirmą kartą paslaugas ar prekes įsigijusiems klientams ir, jei nenurodyta kitaip, negali būti naudojami perkant domeno registraciją. Jeigu anksčiau esate prisiregistravę ir naudojate tam tikrą domeną, vėliau negalėsite pakartotinai prisiregistruoti prie to paties domeno naudodami kuponą. Bet kurią paskyrą, kurios vartotojas pažeis šią politiką, peržiūrės mūsų pardavimo skyrius, o atitinkami mokesčiai bus įtraukti į sąskaitą. Piktnaudžiavimas kuponais nebus toleruojamas, todėl jūsų paskyra gali būti laikinai sustabdyta arba nutraukta. Visi kuponai ir nuolaidos galioja tik pradiniam pirkiniui ir neturi įtakos paslaugų atnaujinimo ar pastoviai kainai.

 

1.24 Atsakomybės apribojimas

 

Jokiais atvejais Getspace direktoriai, darbuotojai ar agentai nebus atsakingi jums arba trečiosioms šalims už jokį netiesioginę ar tiesioginę patirtą pinigų praradimo žalą, patirtą duomenų praradimo žalą, kuri įvyko naudojantis paslaugomis, naudotojo turiniu, naudotojo tinklalapiu ar kita medžiaga, duomenų atsisiuntimo metu ar kitu paslaugų naudojimo metu, jeigu apie tai Getspace galėjo numatyti arba būti įspėti apie galimą riziką.

 

Getspace atsakomybė jums yra apibrėžta suma, kurią jūs sumokėjote už paslaugas tris (3) mėnesius iki žalos nustatymo. Tai yra nustatytas laikotarpis ir jis nebus pratęstas jokiais atvejais ir jokiais papildomų dokumentų nurodymais.

 

1.25 Žalos atlyginimas

 

Jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti ir laikyti nekenksmingą Getspace komandą, mūsų filialus ir jų atitinkamus atstovus, direktorius, darbuotojus ir agentus prieš bet kokius ir visus reikalavimus, žalą, nuostolius, įsipareigojimus, ieškinius, procedūras (teisinius ar administracinius), išlaidas (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, pagrįstas advokato paslaugų išlaidas), atsirandančius dėl ar susijusios su (i) jūsų naudojimuisi paslaugomis, (ii) bet kokį jūsų padarytą šios sutarties pažeidimą ; arba (iii) bet kokį jūsų elgesį ar neveikimą. Šio skyriaus sąlygos nepraranda galios ir po šios sutarties nutraukimo.

 

1.26 Jurisdikcija

 

Naudodamiesi paslaugomis jūs priklausote Lietuvos Respublikos ir jos teismų jurisdikcijai kilus ginčui, susijusiam su šia sutartimi ar kylančiam iš šios sutarties.

 

1.27 Nepriklausomos šalys

 

Getspace ir vartotojas yra nepriklausomos sutarties šalys, ir niekas šioje sutartyje nenustato Getspace ir vartotojo kaip atstovo, partnerio ar bendro dalininko santykio. Nei viena šalis nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi ar negali reikšti, kad turi įgaliojimus sudaryti sutartis ar sudaryti susitarimus kitos šalies vardu, taip pat bet kokiu būdu įpareigoti kitą šalį.

 

1.28 Taikomas įstatymas

 

Visus ginčus ar reikalavimus, kylančius iš ar susijusius su šia sutartimi, šios sutarties sudarymą ar pažeidimą, įskaitant bet kokius reikalavimus, pagrįstus tariamu civilinės teisės pažeidimu, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

 

1.29 Atsisakymas

 

Getspace neatsako už jokią žalą, kurią gali patirti jūsų verslas. Getspace  nesuteikia jokių garantijų, išreikštų ar numanomų teikiamoms paslaugoms. Getspace atsisako bet kokios pardavimo ar tinkamumo tam tikram tikslui garantijos, įskaitant duomenų praradimą dėl vėlavimo, pristatymo nesėkmių, netinkamų pristatymų ir bet kokių paslaugų trikdžių, kuriuos sukelia Getspace ar mūsų darbuotojai.

 

1.30 Atsarginės kopijos ir duomenų praradimas

 

Naudojimasis Getspace paslaugomis yra jūsų atsakomybė. Getspace atsarginės kopijos paslauga vykdoma kartą per dieną ir yra laipsniška. Atsarginės kopijos paslauga yra įsigyto plano dalis; kopija gali būti saugoma iki trisdešimt (30) dienų, perpardavinėtojo planai saugomi septynias (7) dienas, VPS – saugoma penkias (5) dienas. Getspace neatsako už failus ir (arba) duomenis, esančius jūsų paskyroje. Jūs sutinkate prisiimti visą atsakomybę už visus perduotus failus ir duomenis bei prižiūrėti visas reikiamas failų ir duomenų, saugomų Getspace serveriuose, atsargines kopijas.

 

1.31 Ribota garantija

 

Getspace ir mūsų direktoriai, darbuotojai, prekių ir paslaugų tiekejai, licencijų išdavėjai atsiriboja nuo visų rūšių garantijos teikiamoms paslaugoms. Getspace ir mūsų direktoriai, darbuotojai, prekių ir paslaugų tiekejai, licencijų išdavėjai neteikia jokių garantijų, kad (I) paslaugos bus nepertraukiamos, be trikdžių, klaidų ir absoliučiai saugios; (II) paslaugų kokybei neturės įtakos paslaugų naudojimo apimtys; (III) įmanoma kontroliuoti teikiamų pasaugų tikslumą, patikimumą ir turinio kontrolę. Getspace ir mūsų direktoriai, darbuotojai, prekių ir paslaugų tiekejai, licencijų išdavėjai nėra atsakingi už jokį turinį ir informaciją, kurie yra klientų perduodami arba kaupiami naudojantis Getspace teikiamomis paslaugomis.

 

1.32 Teisėsaugos institucijų informacijos atskleidimas

 

Getspace gali atskleisti vartotojo informaciją teisėsaugos institucijoms be papildomo sutikimo ar pranešimo vartotojui, esant teisėtam tokių institucijų reikalavimui. Mes visapusiškai bendradarbiaujame su teisėsaugos institucijomis.

 

 1.33 Susitarimas

 

Šis susitarimas, įskaitant dokumentus, kurie įtraukti jame, pakeičia visas ankstesnes diskusijas, derybas ir susitarimus tarp šalių, ir šis susitarimas yra vienintelis, ir galutinis šalių susitarimas dėl šiame reglamente aptariamų klausimų.

 

1.34 Antraštės

 

Čia pateiktos antraštės skirtos tik patogumui ir nėra šios sutarties dalis.

 

1.35 Sutarties ar paslaugų pakeitimai

 

1.35.1 Getspace gali bet kada pakeisti, pridėti ar ištrinti šios sutarties dalis. Jei padarėme reikšmingų šios sutarties pakeitimų , ne vėliau kaip per trisdešimt (30) dienų po pakeitimų paskelbimo Getspace svetainėje paskelbsime pranešimą ir šios sutarties apačioje nurodysime paskutinio pakeitimo datą. Bet kuri šio susitarimo pataisa įsigalios tada, kai bus paskelbta, jei nenurodyta kitaip. Jūs sutinkate su bet kokiais šios sutarties pakeitimais ir toliau naudodamiesi paslaugomis po tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos.

 

1.35.2 Getspace pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, redaguoti ar nutraukti bet kurį paslaugų teikimo aspektą.

 

1.36 Atskiriamumas

 

Jei kompetentingos jurisdikcijos teismas nustato, kad kuri nors šio susitarimo nuostata ar jos dalis yra neteisėta, negaliojanti ar neįgyvendinama, likusios jos nuostatos ar jų dalys (jei nenurodyta kitaip) lieka galioti.

 

1.37 Atsisakymas

 

Tai, kad jūs ar Getspace nesinaudojote šia teise ar teisių gynimo būdais, arba atidėliojate jų vykdymą tai nereiškia, kad bet koks vienos ar dalies teisių ar gynybos priemonių įgyvendinimas užkerta kelią kitam ar tolesniam naudojimuisi bet kuria teise ar gynybos priemone. Bet koks šios sutarties šalies aiškus atsisakymas ar sutikimas su bet kokiu šios sutarties termino ar sąlygų pažeidimu ar neįvykdymu nelemia bet kokio vėlesnio pažeidimo ar įsipareigojimų neįvykdymo.

 

1.38 Sutarties perdavimas

 

Jūs negalite perleisti ar perduoti šios sutarties ar bet kurių savo teisių ar įsipareigojimų be išankstinio rašytinio Getspace sutikimo. Bet koks bandymas perduoti pažeidžiant šį susitarimą yra negaliojantis ir neturi jokios galios ar poveikio. Getspace be vartotojo sutikimo gali perduoti teises ir pareigas pagal šią sutartį ir pasitelkti subrangovus ar agentus, kad būtų įvykdytos paslaugos Šis susitarimas yra privalomas ir yra naudingas šalims, jų atitinkamiems įpėdiniams ir leistiniems pavedimams.

 

 1.39 Force Majeure

 

Nei viena šalis nėra atsakinga už bet kokių savo įsipareigojimų pagal šį susitarimą nevykdymą ar vėlavimą (išskyrus sąskaitų neapmokėjimą laiku), jei tokį įsipareigojimų neįvykdymą ar vėlavimą tiesiogiai ar netiesiogiai sukelia jėgos, kurių šios šalys negali pagrįstai valdyti, įskaitant, be apribojimų, gaisrą, potvynį, darbo ginčus, nelaimingus atsitikimus, karo ar teroristinius veiksmus, transportavimo ar ryšių nutraukimus, tiekimo trūkumą ar trečiosios šalies įsipareigojimų, susijusių su bet kurios įrangos ar medžiagų gamyba ar pristatymu, nevykdymą.

 

1.40 Trečiųjų šalių naudos gavėjai

 

Išskyrus atvejus, kai šioje sutartyje aiškiai numatyta kitaip, jokia šio susitarimo nuostata nėra skirta ir nesuteikia teisių kokiems nors asmenims, išskyrus šio susitarimo šalis ir jų atitinkamus įpėdinius bei leistinus perleidėjus. Nepaisant to, kas išdėstyta aukščiau, paslaugų vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad bet kuris trečiosios šalies produkto ar paslaugos tiekėjas, kuris paslaugos aprašyme nurodytas kaip naudos gavėjas iš trečiųjų šalių, yra numatytas trečiosios šalies naudos gavėjas, ir turi teisę tiesiogiai įgyvendinti šio susitarimo sąlygas, nors tai gali prieštarauti paslaugų vartotojui.

 

Virtualiojo serverio TOS priedas.

 

Domeno registracijos sutartis.

.

Ši Priimtino naudojimo politika reglamentuoja jūsų naudojimąsi paslaugomis ir yra įtraukta kaip nuoroda į Getspace paslaugų teikimo sąlygas. Jei nenurodyta kitaip, apibrėžti terminai turi reikšmes, nurodytas paslaugų teikimo sąlygose. Getspace gali bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo pakeisti šią Priimtino naudojimo politiką.

 

Getspace teikiamos paslaugos gali būti naudojamos tik teisėtais tikslais. Jūs sutinkate laikytis visų galiojančių įstatymų, taisyklių ir reglamentų, susijusių su naudojimusi paslaugomis. Getspace pasilieka teisę atsisakyti teikti paslaugas. Bet kokia medžiaga, kuri, mūsų manymu, bet kokiu būdu pažeidžia šią politiką, gali būti pašalinta iš mūsų serverių (arba kitaip – išjungta), apie tai įpėjus arba be įspėjimo. Jei per nurodytą laikotarpį neatsakysite į mūsų pagalbos komandos laišką per nurodytą laikotarpį, paslaugų teikimas gali būti laikinai sustabdytas ar nutrauktas.

 

2.1 Draudžiamas naudojimas

 

2.1.1 Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas

 

Draudžiama naudotis paslaugomis pažeidžiant kitos šalies intelektinės nuosavybės teises. Tai apima, bet tuo neapsiriboja, filmų, muzikos, knygų, nuotraukų, programinės įrangos ar bet kokio kito autorių teisių saugomo darbo kopijavimą ar platinimą. Jeigu parduosite arba siūlysite parduoti padirbtas prekes, Getspace nedelsiant nutrauks jūsų paskyros veikimą. Visos paskyros, kurios pažeidžia kitų intelektinės nuosavybės teises, bus greitai pašalintos arba prieiga prie medžiagos bus neleidžiama. Bet kuri paskyra, kuri pakartotinai pažeis šį draudimą, bus laikinai sustabdyta arba nutraukta.

 

Jei manote, kad pažeidžiamos jūsų intelektinės nuosavybės teisės, rašykite el. paštu info@getspace.lt.

 

2.1.2 Bendrosios paskyros kaip atsarginės/saugojimo įrenginio naudojimas

 

Negalite naudoti bendrosios prieglobos paskyros kaip atsarginės /saugyklos įrenginio, išskyrus vieną tos pačios paskyros „cPanel“ atsarginę kopiją. Prašome nedaryti atsarginių kopijų.

 

2.2 Nepriimtina medžiaga

 

2.2.1 Nepriimtina medžiaga mūsų serveriuose apima be apribojimų:

 

2.2.1.1 Populiariausios svetainės:

 

    1. IRC scenarijai / robotai;
    2. IRCD (IRC serveriai);
    3. Tarpinių serverių scenarijai / anonimizatoriai;
    4. Vaizdo prieglobos scenarijai (panašūs į „Photobucket“ ar „Tinypic“);
    5. „AutoSurf“ / PTC / PTS / PPC svetainės;
    6. IP skaitytuvai;
    7. „Bruteforce“ programos / scenarijai / programos;
    8. Pašto sprogdintojai(„bombers“) / šlamšto („spam“) scenarijai;
    9. Reklaminių juostų paslaugos (komercinių reklaminių juostų kaitaliojimas);
    10. „File Dump / Mirror“ scenarijai (panašūs į „rapidshare“);
    11. Komercinis garso srautas („audio streaming“) (daugiau nei vienas ar du srautai);
    12. Sąlyginio depozitoriumo („escrow“) / banko debentūros („Bank Debentures“)
    13. Didelio pelningumo palūkanų programos (HYIP) arba susijusios svetainės;
    14. Investicinės svetainės (FOREX, „E-Gold Exchange“, „Second Life“ / „Linden Exchange“, „Ponzi“, MLM / piramidės schema);
    15. Bet kurios kontroliuojamos medžiagos pardavimas ar platinimas be išankstinio tinkamo (-ų) leidimo (-ų) įrodymo;
    16. „Prime Banks“ programos;
    17. Loterijų / azartinių lošimų svetainės;
    18. MUD / RPG / PBBG;
    19. Hakeriams skirtos svetainės / archyvai / programos;
    20. Neteisėtą veiklą reklamuojančios svetainės;
    21. Forumai ir (arba) internetinės svetainės, platinančios ar nukreipiančios į „warez“ / piratinį / nelegalų turinį;
    22. Banko skolos vertybiniai popieriai / Bankų obligacijų prekybos programos;
    23. Nesąžiningos svetainės (įskaitant, bet neapsiribojant svetainėmis, išvardytomis aa419.org & escrow-fraud.com);
    24. „Mailer Pro“;
    25. „Paspauskite mygtuką“ pašto scenarijus;
    26. Tiesioginių sporto renginių transliacija arba transliacija (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF ir kt.);
    27. Papasakok draugui („Tell a friend“) scenarijus;
    28. Anoniminės arba masinės SMS šliuzai;
    29. Bitcoin kasimas („Bitcoin miners“)i;
    30. „PayDay“ paskolų svetainės (įskaitant visas svetaines, susijusias su „PayDay“ paskolomis, „PayDay“ paskolų partnerių programomis ir kt.);

 

2.2.1.2. Draudžiama vaikų pornografija

 

Griežtai draudžiamas turinys, kuris gali būti žalingas nepilnamečiams, kaip nustatyta Getspace nuožiūra, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, vaikų pornografiją ar turinį, kuris laikomas vaikų pornografija. Bet kuri svetainė, kurioje randama vaikų pornografija ar nuorodos į vaikų pornografiją, bus nedelsiant sustabdyta be išankstinio įspėjimo.

 

2.2.1.3 Kitas draudžiamas turinys

 

Mes pasiliekame teisę atsisakyti paslaugų. Bet kokia medžiaga, kuri, mūsų manymu, yra nepadori, grasinanti, neteisėta ar bet kokiu būdu pažeidžia mūsų paslaugų teikimo sąlygas ar šią politiką gali būti pašalinta iš mūsų serverių (arba kitaip išjungta), apie tai įspėjus arba be įspėjimo.

 

2.3 Nepriimtinas išteklių naudojimas

 

2.3.1 Negalite naudotis bendro naudojimo priegloba:

 

Negalite naudoti dvidešimt penkis procentus (25%) ar daugiau mūsų sistemos išteklių ilgiau nei devyniasdešimt (90) sekundžių vienu metu. Veikla, galinti sukelti perdėtą naudojimą, apima, bet tuo neapsiriboja: CGI scenarijus, FTP, PHP, HTTP ir kt.

 

2.3.2 INODAI

 

Neribota iki pagrįstos ribos ir apribota iki 100000 soft inodes limito ir 110 000 hard inodes (el. parduotuvių planams 200000 ir 220000). Hard skiriasi nuo soft tuo, kad papildomą informaciją kelias savaites galima įrašyti virš soft ribos. Neįmanoma įrašyti virš papildomos hard ribos. Kiekviename jūsų paskyros faile (t.y tinklalapyje, vaizdo faile, el. laiške ir t. t.) Yra naudojamas vienas (1) inodas. Vartotojo abonementai, kurie nuolat sukuria ir trina didelius failus reguliariai, turi šimtus tūkstančių failų arba sukelia failų sistemos žalą, gali būti pažymėti kaip esantys peržiūroje ir (arba) laikinai sustabdyti. Pagrindinė pernelyg didelio inodų skaičiaus naudojimo priežastis paprastai yra tai, kad vartotojai palieka savo catchall adresą įjungtą, bet niekada netikrina savo pagrindinės paskyros pašto dėžutės. Laikui bėgant susikaupia dešimtys tūkstančių (ar daugiau) pranešimų ir galiausiai vartotojo paskyra peržengia priimtiną inodų naudojimo skaičių. Norėdami išjungti numatytąją pašto dėžutę, prisijunkite prie „cPanel“ ir pasirinkite „Paštas“, tada „Numatytasis adresas“, „Nustatyti numatytąjį adresą“ ir įveskite: „: fail: No such user here”.

 

2.4 Nulinės tolerancijos šlamštui politika

 

2.4.1 Mes laikomės nulinės tolerancijos šlamštui politikos dėl nepageidaujamų el. laiškų, masinių el. laiškų ir šlamšto. Saugūs sąrašai, įsigyti sąrašai ir jų pardavimas bus laikomi šlamštu. Mes galime nutraukti bet kurio vartotojo, siunčiančio šlamštą, paskyrą su įspėjimu arba be įspėjimo.

2.4.2 Svetainės, reklamuojamos naudojant šlamštą (Spamvertised), negali būti talpinamos mūsų serveriuose. Ši nuostata apima, bet tuo neapsiribojant, šlamštą, išsiųstą faksu, telefonu, pašto paštu, el. paštu, momentinių pranešimų siuntimu ar „usenet“ / naujienų grupėmis. Mūsų serveriuose negali būti laikoma jokia organizacija ar subjektas, kurie įtraukti į  ROKSO (The Register of Known Spam Operations). Bet kuri vartotojo paskyra, dėl kurios mūsų IP erdvė bus įtraukta į juodąjį sąrašą, bus nedelsiant sustabdyta ir (arba) nutraukta.

2.4.3 Getspace pasilieka teisę reikalauti pakeitimų arba, jei reikia, išjungti bet kurią svetainę, paskyrą duomenų bazę ar kitą komponentą, neatitinkantį mūsų politikos, arba atlikti tokius pakeitimus kritiniu atveju, kuriuos laikome būtinais savo nuožiūra.

2.4.4 Getspace pasilieka teisę savo nuožiūra taikyti paskyros, naudojamos bet kuriai nepageidaujamam el. laiškui išsiųsti, valymo mokestį arba visus mokesčius, susijusius su juodojo sąrašo pašalinimu.

 

2.5 Šmeižto politika

 

Svetaines, esančias Getspace serveriuose Europos Sąjungoje, reglamentuoja Europos Sąjungos įstatymai. Atitinkamai, Getspace politika nėra šalinti tariamai šmeižiančios medžiagos iš svetainių, esančių mūsų serveriuose, nebent teismas pripažino medžiagą šmeižiančia, kaip tai patvirtina teismo nutartis. Būdama žiniatinklio priegloba, Getspace nėra Vartotojo turinio leidėja, todėl mes negalime ištirti atskirų ieškinių dėl šmeižto teisingumo. Mes pasikliaujame teisine sistema ir teismais, kad nustatytume, ar medžiaga iš tikrųjų yra šmeižikiška. Bet kokiu atveju, kai teismo nutartyje nurodoma, kad medžiaga yra šmeižikiška, mes uždrausime prieigą prie šios medžiagos. Panašiai bet kokiu atveju, kai teismas priima nurodymą dėl nurodyto turinio ar medžiagos pateikimo, mes laikysimės ir pašalinsime ar išjungsime prieigą prie nagrinėjamos medžiagos.

 

2.6 Priimtino naudojimo politikos pažeidimai

 

2.6.1 Perpardavėjai

 

Jei viena iš perpardavėjo kliento paskyrų pažeidžia šią Priimtino naudojimo politiką, Getspace sustabdys atitinkamos svetainės galiojimą ir praneš apie tai pardavėjui, kad perpardavėjas galėtų nutraukti paskyrą. Getspace gali, bet neprivalo, stebėti paskyrą ar svetainę, ar nėra vėlesnių pažeidimų. Dėl papildomų pažeidimų jūsų perpardavėjo paskyra ir sąskaita gali būti nedelsiant nutrauktos.

 

2.6.2 Tiesioginiai klientai

 

2.6.2.1 Jūsų paslaugos gali būti nutrauktos su įspėjimu arba be išankstinio pranešimo, pažeidus šią Priimtino naudojimo politiką. Jei taikoma, apie pažeidimus bus pranešama atitinkamai teisėsaugos agentūrai.

2.6.2.2 Jei neatsakysite į mūsų palaikymo komandos laišką per dvidešimt keturias (24) valandas arba kaip kitaip nurodyta el. laiške, jūsų paslaugos gali būti laikinai sustabdytos arba nutrauktos. Visos problemos, susijusios su piktnaudžiavimu, turi būti išspręstos naudojantis elektroniniu paštu arba pagalbos užklausa. Į jas bus atsakyta per keturiasdešimt aštuonias (48) valandas.

2.6.2.3 Jei manote, kad nustatėte mūsų Priimtino naudojimo politikos pažeidimą, praneškite apie tai el. paštu: info@getspace.lt

2.6.2.4 Pažeidimus (netinkamą naudojimą ir užkrėstas paskyras) galima pašalinti be išankstinio įspėjimo ir negrąžintinų įmokų. Jeigu vartotojui pranešime apie neteisėtą paskyros veiklą jos savininkui (šlamštas, užkrėstų failų buvimas ir kt.), vartotojas privalo pašalinti šias sąlygas per dvidešimt keturias (24) valandas, nes paskyra bus ištrinta.

2.6.2.5 Mes neatsakome už tinklalapių įsilaužimą, duomenų praradimą ir pan. Paslauga neapima svetainių valymo ir apsaugos po įsilaužimo, tačiau tokią paslaugą galima įsigyti atskirai.

3.1. Domenų registracija

3.1.1. Getspace teikia domenų registravimo paslaugas šiais aukščiausio lygio domenais (TLD – top level domain): .com, .net, .org, .eu, .co.uk, .pl, .lt, .lv, .sk, .by, .ru. Getspace gali išplėsti galimų antro lygio domenų (ALD) sąrašą nekeisdamas ir neatnaujindamas šių sąlygų.

3.1.2. Domenų registracija vykdoma pagal kliento pateiktą informaciją, o Getspace neatsako už kliento padarytas rašymo ar kitas duomenų pateikimo klaidas.

3.1.3. Domenų vardai registruojami kliento vardu. Klientas laikomas domeno vardo savininku, o Getspace – techniniu domeno vardo valdytoju.

3.1.4. Visus Getspace užregistruotus domenų vardus galima naudoti su numatytaisiais vardų serveriais ns1.getspace.us, ns2.getspace.us. Klientas gali laisvai nustatyti bet kokius kitus vardų serverius arba juos bet kada pakeisti, tačiau Getspace negarantuoja domenų valdymo kokybės pagal kitų teikėjų vardų serverius.

3.1.5. Domenų vardai registruojami arba atnaujinami kliento užsakytam ir sumokėtam laikotarpiui. Domeno registracija vykdoma iškart po kliento mokėjimo. Jei klientas moka ne naudodamasis Getspace mokėjimo šliuzo (Payment Gateway) galimybėmis, bet atlieka rankinį banko pavedimą, domenas registruojamas arba atnaujinamas per tris (3) darbo dienas nuo mokėjimo gavimo. Getspace gali naudoti trečiųjų šalių programinę įrangą domeno vardo registravimui.

3.1.6. Klientas, pateikdamas informaciją, patvirtina, kad pateikta informacija yra teisinga, identifikuodamas tikrąjį domeno savininką. Klientas patvirtina ir sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys bus naudojami domenų registracijai.

3.1.7. Klientas sutinka, kad jo asmeninė informacija bus pateikta viešoje WHOIS duomenų bazėje, naudojamoje domenų savininkams identifikuoti. Klientas supažindinamas su tuo, kad kiekvienas domenas turi skirtingas registravimo taisykles ir kad skirtingi registratoriai taiko skirtingas asmens duomenų rodymo taisykles.

3.1.8. Getspace jokiomis aplinkybėmis negrąžina jokios domeno registracijos, atsižvelgiant į tai, kad nė vienas centrinis registratorius negrąžina domeno registracijos.

3.1.9. Likus trisdešimt (30) dienų iki domeno registracijos pabaigos, Getspace klientui išsiunčia el. laišką dėl domeno registracijos pratęsimo. Klientui, kuris moka sąskaitą už domeno pratęsimą naudodamas mokėjimo šliuzą (Payment Gateway), domeno registracija automatiškai pratęsiama už sumokėtą laiką. Jei klientas nesumokės sąskaitos faktūros iki nustatyto domeno atnaujinimo dienos, Getspace negarantuoja kliento galimybės atnaujinti registraciją. Klientas gali atlikti mokėjimą atlikdamas rankinę banko operaciją, tačiau, norėdamas užtikrinti sklandų domeno atnaujinimą, klientas privalo atlikti tokį mokėjimą likus trims (3) darbo dienoms iki domeno pabaigos dienos.

3.1.10. Getspace suteikia klientui galimybę visiškai valdyti savo domeno vardą, „id est set“ ir pakeisti domenų vardų serverius, nustatyti ir pakeisti domeno IP adresą, nustatyti ir pakeisti domeno peradresavimus, perduoti domeną kitam domenų registratoriui.

3.2. Prieglobos paslaugos

3.2.1. Getspace teikia du prieglobos (arba hostingo) paslaugų planus: svetainių ir internetinių parduotuvių talpinimą.

3.2.2. Prieglobos paslaugos apima visą failų, duomenų bazių ir pašto dėžučių prieglobos aplinką. Prieglobos paslaugos taip pat apima palaikymo, naudojant prieglobos aplinką el. paštu, telefonu ar kitomis Getspace diegiamomis priemonėmis, palaikymą. Prieglobos paslauga neapima palaikymo naudojant trečiųjų šalių programinę įrangą, taip pat svetainės administravimo.

3.2.3. Getspace siekia teikti aukščiausios kokybės talpinimo paslaugas ir užtikrina, kad serveris veiktų 99,9% laiko. Likus vienai (1) darbo dienai iki numatomų darbų pradžios klientai yra informuojami apie planuojamus techninius pakeitimus, prevencinius darbus ar patobulinimus, kurie gali pakenkti tinkamam paslaugų teikimui.

3.2.4. Iškilus techninėms problemoms, Getspace privalo per trumpiausią įmanomą laiką pašalinti paslaugų teikimo sutrikimus.

3.2.5. Siekdama užtikrinti patogumą klientams, Getspace nenustato savo hostingo planų apribojimų ir suteikia klientams galimybę naudoti tiek vietos diske, pralaidumą ir pašto dėžutes, kiek reikia hostingo planams. Norėdami užtikrinti sklandų ir profesionalų aptarnavimą, Getspace gali nustatyti apribojimą atskiram klientui, jeigu jo naudojami ištekliai sukelia trikdžius ar arba gali sutrikdyti paslaugų teikimą kitiems klientams. Neriboti ištekliai nėra skirti interneto projektams, tiesiogiai nukreipiantiems į vietos diske naudojimą, pvz., duomenų saugykloms, failų archyvavimui, vaizdo įrašų ar kitokios laikmenos saugojimui ir kt. Neriboti ištekliai skirti pagrindiniam tikslui – svetainės ar internetinės parduotuvės talpinimui.

3.2.6. Visa Getspace priegloboje įkelta ir saugoma informacija, taip pat klientų išsiųsti ir gauti el. pašto pranešimai yra laikomi kliento nuosavybe.

3.2.7. Draudžiama skelbti, saugoti ar archyvuoti informaciją, kuri skleidžia pornografiją, smurtą ar kitokią neteisėtą veiklą; šmeižia, žemina, grasina, priekabiauja prie žmogaus laisvės ir orumo; kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę ir lytinę neapykantą; pažeidžia asmens teisę į privatumą; atskleidžia komercines paslaptis, pažeidžia intelektinės nuosavybės teises ir kitą informaciją, kurią draudžia ar riboja Lietuvos Respublikos įstatymai, Europos Sąjungos teisės aktai ar tarptautiniai susitarimai. Jei tokio pobūdžio turinys aptinkamas svetainėje, esančioje Getspace žiniatinklio prieglobos serveryje, bet kuris asmuo gali kreiptis į info@getspace.lt, kad pašalintų tokį turinį.

3.2.8. Jei kokia nors prieglobos paslauga yra įtraukta į paslaugų paketą, kuriame kai kurioms paslaugoms teikiamos specialios kainos (nuolaidos ar nemokama), prieglobos sutarties nutraukimas reiškia specialios kainos atšaukimą, dėl kurio klientas sumoka už visas jam teikiamos paslaugos įprastomis kainomis.

3.2.9. Getspace teikia aukščiausios kokybės paslaugas, tačiau neatsako už šių paslaugų tęstinumą ar kitus paslaugų sutrikimus, atsirandančius ne dėl Getspace kaltės ar dėl nenugalimos jėgos.

3.2.10. Getspace neatsako už informacijos, kurią klientas pateikia priglobtose svetainėse, turinį, Getspace jos nekontroliuoja ir nedaro jokios įtakos. Klientas yra visiškai atsakingas už saugomos informacijos tikslumą, Lietuvos Respublikos įstatymų laikymąsi, el. pašto naudojimą tam tikslui ir siunčiamos informacijos turinį.

3.2.11. Draudžiama naudoti pašto dėžutes, sukurtas Getspace serveriuose šlamšto tikslais. Dėl šios priežasties pašto dėžučių negalima naudoti failų archyvavimui, todėl Getspace gali paprašyti kliento išvalyti pašto dėžutės failų archyvą. Jei klientui nepavyksta išvalyti archyvo, Getspace gali tai įvykdyti, tačiau visada apie tai iš anksto pranešdamas klientui. Numatytosios pašto dėžutės nenustato jokių apribojimų, tačiau tuo atveju, jei klientų pašto dėžutė trukdo sklandžiai naudoti prieglobos paslaugas kitiems klientams, tokią ribą galima nustatyti.

3.2.12. Jei Getspace pastebi įtartiną veiklą, pavyzdžiui, kenksmingą kodo struktūrą, sukuriančią serverio užklausas, neįprastą centrinio procesoriaus naudojimo padidėjimą, nuolatinį šlamšto siuntimą, kitas galimas grėsmes sklandžiam hostingo paslaugų naudojimui kitiems klientams ar šių sąlygų pažeidimą, Getspace turi teisę sustabdyti kliento paskyrą be išankstinio įspėjimo.

3.2.13. Žiniatinklio prieglobos paskyra laikinai sustabdoma, jei paslaugos nepratęsiamos per septynias (7) dienas nuo jos pabaigos dienos. Jei paslaugos nepratęsiamos per trisdešimt (30) dienų nuo jų pabaigos, jos ištrinamos iš Getspace sistemos. Ištrintą paskyrą atkurti galima, tačiau už papildomą mokestį ir jei mėnesio atsarginėje kopijoje yra šios paskyros informacija.

3.2.14. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir atsisakyti teikti paslaugas raštu pranešdamas Getspace prieš trisdešimt (30) dienų, jei Getspace negarantuoja paslaugos kokybės (serveris neveiks daugiau kaip 36 valandas per kalendorinį mėnesį). Tokiu atveju Getspace grąžins klientui sumokėtą mokestį už likusį laikotarpį nuo dienos, kai klientas pateikė rašytinį pranešimą apie sutarties nutraukimą. Tuo atveju, jei klientas nori nutraukti sutartį ir atsisakyti prieglobos paslaugų ne dėl Getspace kaltės, užmokestis už likusį laikotarpį nebus grąžinamas, jei pats klientas, naudodamasis trečiuoju asmeniu arba pateikęs prašymą Getspace atstovui, naudojosi serveriu, t.y įdiegė turinio valdymo sistemą, įkėlė failus, sukūrė pašto dėžutes ir kt.

3.2.15. Mokėjimai grąžinami neįskaitant komisinių mokesčių už mokėjimo šliuzus (Payment Gateway).

3.3. Logotipas

3.3.1. Getspace siūlo dviejų tipų logotipų dizainą: logotipą ir logo pro.

3.3.2. Siekiant suteikti kliento lūkesčius atitinkančias logotipų kūrimo paslaugas, abu logotipai yra kuriami atsižvelgiant į informaciją, kurią klientas pateikė projekto informacijos forma.

3.3.3. Logotipas kuriamas tokia tvarka: klientas pateikia logotipui sukurti reikalingą informaciją, Getspace per 5 darbo dienas paruošia logotipą ir perduoda logotipą klientui.

3.3.4. Logo pro yra kuriamas tokia tvarka: klientas pateikia informaciją, Getspace per penkias (5) darbo dienas parengia tris (3) skirtingus logotipo variantus, klientas pasirenka vieną iš logotipų ir pateikia pastabas tam logotipui per dešimt (10) darbo dienų, Getspace įvykdo pastabas per penkias (5) darbo dienas ir klientui perduoda logotipą.

3.3.5. Klientas, pateikdamas pastabas, turėtų būti konkretus ir pateikti aiškias pastabas dėl pasirinktos parinkties pakeitimų.

3.3.6. Logotipo parinktys pateikiamos viename .pdf formato faile el. paštu.

3.3.7. Galutinis logotipas klientui pateikiamas trijų skirtingų dydžių .png ar .jpeg formatu ir .ai formatu.

3.4. Interneto projektai

3.4.1. Bendrosios nuostatos

3.4.1.1. Klientai gali užsisakyti svetainių ar internetinių parduotuvių projektavimo paslaugas internetu apsilankę svetainėje getpace.lt. Klientas užsisako Getspace prieglobos ir svetainių ar internetinių parduotuvių dizainą, įtraukdamas juos į krepšelį. Klientas gali naudoti savo turimą domeną arba užsisakyti bet kokį naują domeno vardą.

3.4.1.2. Svetainės kūrimo paslaugos sutartis sudaroma klientui įvykdžius mokėjimą naudojantis mokėjimo šliuzu (Payment Gateway) arba atlikus rankinį banko pavedimą.

3.4.1.3. Po mokėjimo gavimo klientas gali užpildyti projekto informacijos formą. Projekto informacijos formoje klientas nurodo savo lūkesčius, norimą dizaino koncepciją, spalvų gamą, norimų puslapių ir jų pavadinimų sąrašą, pateikia tinklalapyje naudotiną tekstinę informaciją, įskaitant įmonės adresą, pateikia kitą formoje reikalaujamą informaciją. Svetainė yra sukurta pagal šioje formoje pateiktą informaciją.

3.4.1.4. Jei klientas nepateikia visos reikiamos informacijos, Getspace išsprendžia informacijos trūkumą savo pasirinktais būdais, kad galėtų atlikti paslaugą, tačiau visada atsižvelgia į geriausią projektavimo praktiką ir kliento poreikius.

3.4.1.5. Informacijos trūkumą galima išspręsti šiais būdais:

3.4.1.5.1. Jei klientas nepateikia logotipo, Getspace įkelia .png failą su kliento prekės ženklu/įmonės pavadinimu, parašytu tokiu pačiu šriftu kaip ir svetainė logotipo vietoje;

3.4.1.5.2. Jei klientas nepateikia puslapių pavadinimų, Getspace naudoja numatytąjį tinklalapių rinkinį (Apie mus, Paslaugos, Kainodara, Kontaktai ir pan.);

3.4.1.5.3. Jei klientas nepateikia tekstinės informacijos, Getspace naudoja „Lorem ipsum“ teksto eilutes, kad užpildytų teksto laukus;

3.4.1.5.4. Jei klientas neteikia laikmenos, Getspace nuotraukas ar vaizdo įrašus renkasi savo nuožiūra;

3.4.1.5.5. Jei klientas nepateikia spalvų gamos, Getspace spalvas pasirenka savo nuožiūra;

3.4.1.5.6. Jei klientas nepateikia jokios svetainės dizaino krypties, Getspace pasirenka tą kryptį savo nuožiūra;

3.4.1.5.7. Jei klientas nepateikia prisijungimo duomenų savo domeno valdymui pas kitą teikėją, Getspace sukuria svetainę atskirame bet kurio pasirinkto domeno aplanke;

3.4.1.5.8. Jei klientas nepateikia internetinės parduotuvės produktų kategorijų, Getspace sukuria penkias (5) atsitiktines produktų kategorijas;

3.4.1.5.9. Jei klientas nepateikia internetinės parduotuvės prekių sąrašo, Getspace prideda penkis (5) atsitiktinius produktus į kiekvieną kategoriją;

3.4.1.5.10. Jei klientas nepateikia internetinių parduotuvių produktų nuotraukų, Getspace išsirenka ir prideda atsitiktines šių produktų nuotraukas;

3.4.1.5.11. Jei klientas nepateikia, kokių pašto dėžučių jis nori, Getspace sukuria pašto dėžutės informaciją info@klientodomenas.

3.4.1.6. Getspace gali pritaikyti įvairius sprendimus, kad išspręstų iš kliento reikalaujamos informacijos trūkumą, tačiau klientas šios informacijos nepateikė. Kliento nepateikta informacija negali būti laikoma pagrįsta priežastimi reikalauti grąžinti pinigus.

3.4.1.7. Kai svetainė bus sukurta, Getspace el. paštu ir (arba) telefonu informuoja klientą apie pabaigą ir siunčia jam prisijungimo duomenis į svetainės ar internetinės parduotuvės valdymą.

3.4.1.8. Kad projektas atitiktų klientų lūkesčius, klientas turi teisę du kartus pateikti pataisų ir pakeitimų sąrašą. Pirmą kartą klientas sąrašą gali pateikti per penkias (5) darbo dienas nuo pranešimo apie sukurtą svetainę. Getspace pataisymus įvykdo per septynias (7) darbo dienas nuo jų gavimo iš kliento. Antrą kartą klientas gali pateikti sąrašą per penkias (5) darbo dienas nuo pranešimo apie pirmojo pataisymo pabaigą. Getspace pataisymus įvykdo per septynias (7) darbo dienas nuo jų gavimo iš kliento ir praneša apie pabaigimą telefonu ar el. paštu. Jei klientas nepateikia pagrįstų pataisų pagal šias sąlygas per nustatytą terminą, tai reiškia, kad klientas priėmė projektą kaip visiškai įvykdytą.

3.4.1.9. Siekdamas užtikrinti aiškų ir optimalų procesą, klientas turi užpildyti visą projekto informacijos formą ir įdėdamas visas pastangas. Klientas negali reikalauti pakeisti tų dalykų, kuriuos jis yra nurodęs projekto informacijos formoje, ir dalykų, kuriuos jis jau yra priėmęs. Klientas negali prašyti į svetainę įtraukti papildomos informacijos, kurią jis galėjo pateikti su projekto informacijos forma, tačiau Getspace gali, bet neprivalo sutikti pridėti šiek tiek papildomos informacijos savo nuožiūra.

3.4.1.10. Klientas turi galimybę įsigyti dar vieną pataisymų paslaugą. Papildomai įsigyta pataisymų paslauga gali apimti dalykų, kuriuos klientas pateikė projekto informacijos formoje, pakeitimą arba bet kokios papildomos informacijos, kurios klientas nori, pridėjimą.

3.4.2. Svetainių dizainas

3.4.2.1. Svetainių kūrimo paslauga yra orientuota į visišką, šiuolaikišką kliento buvimą internete, pagrįstą WordPress turinio valdymo sistema.

3.4.2.2. Svetainių kūrimo paslauga apima šias funkcijas:

3.4.2.2.1. WordPress ir dizaino sistemos diegimas ir nustatymas;

3.4.2.2.2. Sukurti elegantišką, reaguojančią svetainę, suderinamą su naujausiomis pasaulinėmis dizaino tendencijomis;

3.4.2.2.3. Sukurti iki dvidešimt (20) informacinių puslapių;

3.4.2.2.4. Sukurti unikalų puslapio pavadinimą tinklalapyje;

3.4.2.2.5. Unikalaus puslapio šablono kūrimas;

3.4.2.2.6. Sukurti unikalų kontaktų puslapį;

3.4.2.2.7. Sukurti unikalų prekių katalogą/galerijos puslapį;

3.4.2.2.8. Tinkamų daugialypės terpės failų parinkimas;

3.4.2.2.9. Informacijos talpinimas šiuose puslapiuose (iki 20 A4 formato puslapių teksto, parašyto 12 dydžio šriftu ir (arba) iki 20 laikmenų failų);

3.4.2.2.10. Logotipo įkėlimas;

3.4.2.2.11. Įkeliamas favikonas (svetainės piktograma);

3.4.2.2.12. Teksto šrifto pasirinkimas;

3.4.2.2.13. Svetainės jautrumas;

3.4.2.2.14. Google žemėlapio integracija;

3.4.2.2.15. Socialinių tinklų puslapių integracija (iki 10);

3.4.2.2.16. Kontaktinės formos integracija (iki 10 tekstinės informacijos laukų, pavyzdžiui, vardas, įmonės pavadinimas, telefono numeris, el. paštas, tema, tekstas ir kt.).

3.4.2.3. Svetainės dizainas neapima tinklalapio tekstų rašymo ar redagavimo, taip pat daugialypės terpės failų redagavimo.

3.4.2.4. Tinklalapio dizainas pagamintas per dvidešimt penkias (25) – trisdešimt (30) darbo dienų, užpildžius ir pateikus Getspace komandai projekto informacijos formą.

3.4.3. Internetinės parduotuvės dizainas

3.4.3.1. Internetinių parduotuvių projektavimo paslaugos yra skirtos sukurti visiškai funkcionalią, pilną ir modernią internetinę parduotuvę klientui, remiantis WooCommerce.

3.4.3.2. Internetinės parduotuvės dizainas apima šias funkcijas:

3.4.3.2.1. WordPress, projektavimo sistemos ir WooCommerce diegimas ir nustatymas;

3.4.3.2.2. Sukurti visiškai funkcionalią, elegantišką ir reaguojančią internetinę parduotuvę, suderinamą su naujausiomis pasaulinėmis dizaino tendencijomis;

3.4.3.2.3. Sukurti iki 20 informacinių puslapių;

3.4.3.2.4. Sukurti unikalų puslapio pavadinimą tinklalapyje;

3.4.3.2.5. Unikalaus puslapio šablono kūrimas;

3.4.3.2.6. Sukurti unikalų kontaktų puslapį;

3.4.3.2.7. Sukurti unikalų produktų galerijos puslapį;

3.4.3.2.8. Informacijos talpinimas šiuose puslapiuose (iki 20 A4 formato puslapių teksto, parašyto 12 dydžių ir (arba) iki 20 laikmenų failų);

3.4.3.2.9. Sukurti iki 10 produktų kategorijų;

3.4.3.2.10. Tinkamos laikmenos pasirinkimas slankmačiui ar pirmajai daliai;

3.4.3.2.11. Pridedama iki 50 produktų (po 5 kiekvienoje produktų kategorijoje);

3.4.3.2.12. Papildoma krepšelio funkcija;

3.4.3.2.13. Pridedamas krepšelio peržiūros puslapis;

3.4.3.2.14. Mokėjimo šliuzo (Payment Gateway) pridėjimas ir suderinimas (galimas nemokamas papildinys) su WooCommerce;

3.4.3.2.15. Logotipo įkėlimas;

3.4.3.2.16. Įkeliamas favikonas (svetainės piktorgrama);

3.4.3.2.17. Teksto šrifto pasirinkimas;

3.4.3.2.18. Internetinės parduotuvės reagavimas;

3.4.3.2.19. Google žemėlapio integracija;

3.4.3.2.20. Socialinių tinklų puslapių integracija (iki 10);

3.4.3.2.21. Kontaktinės formos integracija (iki 10 tekstinės informacijos laukų, pavyzdžiui, vardas, įmonės pavadinimas, telefono numeris, el. paštas, tema, tekstas ir kt.).

3.4.3.3. Klientas privalo pateikti visą prisijungimo informaciją ir duomenis, reikalingą mokėjimo šliuzų (Payment Gateway) integracijai. Jei klientas nepateikia šios informacijos su projekto informacijos forma per penkiolika (15) darbo dienų, Getspace užbaigia internetinės parduotuvės projektavimo paslaugą be mokėjimo šliuzų (Payment Gateway) integracijos.

3.4.3.4. Svetainės dizainas neapima tinklalapio tekstų rašymo ar redagavimo, taip pat daugialypės terpės failų redagavimo.

3.4.3.5. Tinklalapio dizainas pagamintas per dvidešimt penkias (25) – trisdešimt (30) darbo dienų, užpildžius ir pateikus Getspace komandai projekto informacijos formą.

3.5. Svetainių administravimas

3.5.1. Siekdama užtikrinti klientams nuolatinį internetinės svetainės tobulinimą, Getspace savo klientams siūlo svetainės administravimą kaip atskirą paslaugą už kuria imamas menesinis 14,95 EUR mokestis

3.5.2. Sutartis dėl interneto svetainės administravimo sudaroma klientui sumokėjus už šią paslaugą.

3.5.3. Tinklalapio administravimas apima šias atskiras paslaugas:

3.5.3.1. Turinio valdymo sistemos WordPress atnaujinimai.

3.5.3.2. WordPress turinio valdymo sistemos papildinių ir priedų atnaujinimas į naujausią versiją, kai ji pasikeis.

3.5.3.3. Kuriamos naujos pašto dėžutės ir palaikoma jų konfigūracija (jei svetainė talpinama Getspace serveriuose).

3.5.3.4. WordPress turinio valdymo sistemos naudojamos temos atnaujinimas, kai ji pasikeis (turi būti pateikiami naujausi temos failai, jei tema įsigyta ne iš Getspace).

3.5.4. Nemokamas atsarginių kopijų atstatymas pagal pareikalavimą (jei svetainė talpinama Getspace serveriuose).

3.5.5. Tinklalapio administravimas apima vieną (1) valandą administravimo darbo per mėnesį, tačiau ją galima padidinti, jei klientas jaučia didesnį administravimo poreikį. Mėnesio valanda neperkeliama į kitą mėnesį, jei ji nenaudojama.

3.6. SEO

3.6.1. Getspace skatina klientų svetainių ar internetinių parduotuvių augimą paieškos sistemų rezultatuose ir dėl to siūlo įsigyti SEO paslaugų internetu.

3.6.2. Paieškos sistemos optimizavimo tikslas yra optimizuoti svetainės turinį taip, kad jis atitiktų paieškos variklių reikalavimus, ir tokiu būdu padidinti kliento svetainės reitingą.

3.6.3. SEO paslaugos apima šiuos atskirus veiksmus:

3.6.3.1. Raktinių žodžių strategijos formavimas;

3.6.3.2. Pastovių nuorodų optimizavimas;

3.6.3.3. Puslapių pavadinimų optimizavimas;

3.6.3.4. Meta aprašymų nustatymas ir optimizavimas;

3.6.3.5. Atskiro puslapio raktinio žodžio nustatymas;

3.6.3.6. Raktinių žodžių tankio ir išdėstymo puslapyje optimizavimas;

3.6.3.7. SEO pavadinimų nustatymas ir optimizavimas;

3.6.3.8. Vaizdų optimizavimas;

3.6.3.9. Registracija į paieškos sistemos SEO įrankius;

3.6.3.10. Svetainės schemos formavimas ir pateikimas .xml formatu;

3.6.3.11. Svetainių puslapių pateikimas paieškos sistemai;

3.6.3.12. Prioritetinės svetainės versijos nustatymas;

3.6.3.13. Talpyklos nustatymas;

3.6.3.14. Prieš ir po rezultatų ataskaitos formavimas ir pateikimas;

3.6.4. Paieškos sistemos optimizavimą Getspace atlieka per septynias (7) darbo dienas, kai gauna reikiamą informaciją iš kliento.

3.6.5. Getspace taiko geriausius paieškos sistemų optimizavimo įrankius ir metodus, kad pasiektų aukščiausius paieškos rezultatus. Getspace nekontroliuoja ar neturi įtakos paieškos sistemų rezultatams, tačiau pritaiko svetainę pagal paieškos sistemos reikalavimus ir negali garantuoti ar nurodyti tikslaus reitingo po paieškos sistemos optimizavimo.

3.7. Reklamos valdymo paslaugos

3.7.1. Getspace klientai gali įsigyti reklamos valdymo paslaugas reklamos kampanijoms Google, Facebook, Yandex, Bing, LinkedIn ir Twitter reklamos tinkluose.

3.7.2. Reklamos valdymas šiuose tinkluose apima reklamos paskyros sukūrimą, reklaminių tekstų rašymą, reklamos biudžeto nustatymą, visų kampanijos ypatybių nustatymą, kampanijos optimizavimą, stebėjimą ir rezultatų ataskaitą. Reklamos valdymas neapima reklaminių antraščių, vaizdo įrašų ar kitos vaizdinės medžiagos kūrimo ar paleidimo. Šias paslaugas galima įsigyti kaip atskiras Getspace paslaugas.

3.7.3. Reklamos kampanijų valdymas vykdomas pagal kliento pateiktą informaciją. Klientas pateikia informaciją užpildydamas reklamos valdymo projekto informacijos formą, kurioje klientas nustato kampanijos tikslą, produktus ar paslaugas ir jų aprašymus, tikslinės rinkos specifikaciją, būtiną vaizdinę medžiagą (jei reikia), išankstinius raktinius žodžius ar frazes, reklamos kampanijos pradžios ir pabaigos datas bei visus specialius reikalavimus.

3.7.4. Jei klientas nepateikia visos reikiamos informacijos, Getspace informacijos trūkumą išspręs savo nuožiūra. Jei klientas formoje nenustato pradžios ir pabaigos datų, kampanija pradedama per penkias (5) darbo dienas. Jei klientas nenustato kampanijos trukmės, Getspace nustato vieno (1) kalendorinio mėnesio trukmę. Jei kliento biudžeto nepakanka vienam (1) kalendoriniam mėnesiui, tada trukmė gali būti nustatoma tokiam dienų skaičiui, kiek padengia kliento suteiktas biudžetas.

3.7.5. Apie reklaminės kampanijos pradžią klientas informuojamas likus vienai (1) dienai iki jos pradžios ir apie reklamos kampanijos pabaigą per tris (3) darbo dienas nuo jos pabaigos. Klientas turi teisę gauti reklaminės kampanijos ataskaitą per penkias(5) darbo dienas nuo tokio prašymo pateikimo datos.

3.8. Reklaminių juostų dizainas

3.8.1. Getspace klientai gali įsigyti reklaminių juostų dizainą internetu.

3.8.2. Apmokėjęs už paslaugas klientas gali užpildyti ir pateikti reklaminės juostos dizaino formą.

3.8.3. Getspace paruošia reklamines juostas pagal klientų pateiktą informaciją ir pateikia juos klientui el.paštu per penkias (5) darbo dienas nuo projekto informacijos gavimo dienos. Reklaminės juostos pateikiamos .jpeg arba .gif formatu.

3.8.4. Klientas gali pateikti reklaminių juostų korekcijų pastabas per penkias (5) darbo dienas nuo jų pateikimo klientui. Jei klientas neprašo jokių pastabų per penkias (5) darbo dienas, tai reiškia, kad klientas priėmė ir patvirtino sukurtas reklamines juostas.

3.9. Socialinių tinklų paskyrų administravimas

3.9.1. Getspace klientai gali įsigyti socialinių tinklų paskyros administravimą.

3.9.2. Sumokėjęs už paslaugas klientas gali užpildyti ir pateikti socialinio tinklo  paskyros informacijos formą.

3.9.3. Getspace sukuria ir įkelia profilio nuotrauką bei viršelio nuotrauką į atitinkamą socialinio tinklo paskyrą ir informuoja klientą apie paskyros formavimo pabaigą per penkias (5) darbo dienas po projekto pabaigos.

3.9.4. Klientas gali pateikti pastabas per penkias (5) darbo dienas po to, kai yra informuotas apie socialinio tinklo paskyros formavimo pabaigą. Jei klientas nepateikia jokių pastabų per penkias (5) darbo dienas, tai reiškia, kad klientas sutiko ir patvirtino paslaugos įvykdymą.

3.10. Socialinių tinklų paskyrų turinio administravimas

3.10.1. Getspace klientai gali įsigyti socialinių tinklų paskyrų turinio administravimą.

3.10.2. Klientas pasirenka atnaujinimų skaičių per savaitę, kurį nori paskelbti savo socialinio tinklo paskyros puslapyje, ir sumoka už paslaugą.

3.10.3. Sumokėjęs už šią paslaugą, klientas gali užpildyti projekto informaciją. Socialinio tinklo paskyros turinio administravimas vykdomas pagal kliento pateiktą projekto informacijos formą.

3.11. Priedai

3.11.1. Google Analytics:

3.11.1.1. Klientai gali įsigyti Google Analytics integraciją į savo svetainę.

3.11.1.2. Klientas moka už paslaugą ir teikia informaciją, reikalingą paslaugai atlikti.

3.11.1.3. Getspace per penkias (5) darbo dienas nuo reikalingos informacijos gavimo integruoja Google Analytics į kliento svetainę ir informuoja klientą.

3.11.2. Google My Business:

3.11.2.1. Klientai gali įsigyti Google My Business kūrimo paslaugą Getspace internetinėje parduotuvėje.

3.11.2.2. Sumokėjęs už paslaugą, klientas pateikia informaciją, reikalingą paslaugai atlikti ir Getspace per tris (3) darbo dienas po informacijos gavimo sukuria klientui Google My Business paskyrą.

3.11.3. Kalbos integracija:

3.11.3.1. Klientai gali įsigyti užsienio kalbų integraciją į svetainę.

3.11.3.2. Sumokėjęs už paslaugą klientas pateikia svetainės vertimą, o Getspace per dešimt (10) darbo dienų integruoja papildomą kalbą į kliento svetainę.

3.11.3.3. Kalbos integravimo paslauga apima vertimų pridėjimą iki 10 atskirų puslapių su iki 10 A4 formato informacinių puslapių, parašytų 12 dydžio šriftu.

3.11.3.4. Kalbos integravimo paslauga neapima tekstų vertimo ir kliento atsiųstų vertimų redagavimo.

3.11.4. Tiesioginių pokalbių integracija:

3.11.4.1. Klientai gali įsigyti tiesioginių pokalbių integraciją į savo svetainę.

3.11.4.2. Getspace naudoja pažangiausią tiesioginių pokalbių papildinį tawk.to arba Facebook Messenger ir integruoja jį į kliento svetainę per tris (3) darbo dienas po apmokėjimo už paslaugą.

3.11.4.3. Baigę integraciją, Getspace siunčia prisijungimo duomenis klientui, kad klientas galėtų naudotis tiesioginio pokalbio programa tiek darbalaukyje, tiek mobiliajame.

3.12. „WordPress“ ir kitų valdymo sistemų optimizavimo bei profesionalių virtualių mašinų (VPS) ir jų svetainių greičio optimizavimas.
3.12.1. „Getspace“ klientai gali įsigyti optimizavimo paslaugas už kuri imamas papildomas mokestį.
3.12.1.1 Svetainės greičio optimizavimas  (kešavimas, nuotraukų supaudimas ir t.t.) – WordPress – 49 EUR/val. + PVM
3.12.1.2 Svetainės greičio optimizavimas  (kešavimas, nuotraukų supaudimas ir t.t.) – Bet kokia sistema – 49 EUR/val. + PVM
3.12.1.3 Svetainės greičio optimizavimas PRO (MYSQL optimizavimas, indeksavimas, kešavimas) – VPS – 49 EUR/val. + PVM
3.12.2. „Getspace“ įsipareigoja užsakytas paslaugas atlikti per 1–2 darbo dienas.
3.12.3. Svetainės greičio optimizavimas apima šias atskiras paslaugas:
3.12.3.1. Svetainės talpyklos konfigūracija.
3.12.3.2. „MySQL“ duomenų bazių optimizavimas (tik VPS).
3.12.3.3. Puslapio indeksavimas (tik VPS).
3.12.3.4. Nuotraukų optimizavimas ir jų dydžio suglaudinimas.
3.12.3.5. Optimalaus puslapio kodo sutvarkymas.
3.12.3.6. Pašaliname nereikalingas užklausas į serveri.
3.12.3.7. DOM struktūros sumažinimas.
3.12.3.8. Padidiname serverio atsakymo greitį perrašydami užklausas.
3.12.3.9. Ištaisome nereikalingas JS, CSS, HTML eilutes.
3.12.3.10. Sukonfigūruojame išankstinį trečiųjų šalių paslaugų įkėlimą.

Visos kainos nurodytos be PVM.

4.1. WAcademy

 

4.1.1. Getspace finansuoja, plėtoja ir remia socialiai atsakingą švietimo projektą WAcademy, kad padėtų jauniems talentingiems dizaineriams patekti į interneto dizaino rinką ir gauti sertifikatą.

4.1.2. Dėl WAcademy Getspace siūlo smulkaus verslo įmonėms galimybę įsigyti nemokamą svetainę ar internetinę parduotuvę, kurią sukūrė WAcademy projekto dalyviai, prižiūrimi Getspace profesionalių dizainerių komandos.

4.1.3. Getspace prisiima visus teisinius įsipareigojimus, kylančius iš WAcademy projekto, įskaitant įsipareigojimą pateikti visas paslaugas, dėl kurių susitarta WAcademy vardu.

4.1.4. Getspace garantuoja, kad WAcademy dalyviai kuria šias interneto svetaines ir internetines parduotuves laikydamiesi šių sąlygų (žr. 4.1.2 ir 4.1.3 skyrius).

4.1.5. Smulkaus verslo savininkai, dalyvaujantys WAcademy projekte, norėdami sudaryti darbo aplinką WAcademy studentams, turi įsigyti pasirinkto projekto Getspace prieglobą – svetainę ar internetinę parduotuvę.

4.1.6. Getspace sutinka ir patvirtina, kad WAcademy klientai gali naudotis tomis pačiomis klientų teisėmis kaip ir bet kuris kitas įprastas klientas, įskaitant produktų priedų įsigijimą už specialią kainą.

 

4.1.1 WAcademy bendrosios nuostatos

 

4.1.1.1. Svetainės kūrimo paslaugos sutartis sudaroma klientui įvykdžius mokėjimą naudojantis mokėjimo šliuzu (Payment Gateway) arba atlikus rankinį banko pavedimą.

4.1.1.2. Gavęs mokėjimą, klientas gali užpildyti projekto informacijos formą (Kliento anketą). Projekto informacijos formoje klientas nurodo savo lūkesčius, norimą dizaino koncepciją, spalvų gamą, norimų puslapių ir jų pavadinimų sąrašą, pateikia tinklalapyje naudotiną tekstinę informaciją, įskaitant įmonės adresą, pateikia kitą formoje reikalaujamą informaciją. Svetainė yra sukurta pagal šioje formoje pateiktą informaciją.

4.1.1.3. Jei klientas nepateikia visos reikiamos informacijos, WAcademy išsprendžia informacijos trūkumą savo pasirinktais būdais, kad galėtų atlikti paslaugą, tačiau visada atsižvelgia į geriausią projekto vykdymo praktiką ir kliento poreikius.

4.1.1.4. Informacijos trūkumą galima išspręsti šiais būdais:

4.1.1.4.1. Jei klientas nepateikia logotipo, WAcademy įkelia .png failą su kliento logotipu. prekės ženklas/įmonės pavadinimas, parašytas tokiu pat šriftu kaip ir svetainės pavadinimas logotipo vietoje;

4.1.1.4.2. Jei klientas nepateikia puslapių pavadinimų, WAcademy naudoja numatytąjį tinklalapių rinkinį (Pagrindinis, Apie mus, Paslaugos, Kontaktai);

4.1.1.4.3. Jei klientas nepateikia tekstinės informacijos, WAcademy“teksto laukams užpildyti naudoja „Lorem ipsum“ teksto eilutes;

4.1.1.4.4. Jei klientas neteikia laikmenos, WAcademy parenka nuotraukas ar vaizdo įrašus savo nuožiūra;

4.1.1.4.5. Jei klientas nepateikia spalvų gamos, WAcademy spalvas parenka savo nuožiūra;

4.1.1.4.6. Jei klientas nepateikia jokios svetainės dizaino krypties, WAcademy pasirenka tą kryptį savo nuožiūra;

4.1.1.4.7. Jei klientas nepateikia prisijungimo duomenų savo domeno valdymui pas kitą teikėją, WAcademy sukuria svetainę atskirame bet kurio pasirinkto domeno aplanke;

4.1.1.4.8. Jei klientas nepateikia internetinės parduotuvės prekių kategorijų, WAcademy sukuria penkias (5) atsitiktines produktų kategorijas;

4.1.1.4.9. Jei klientas nepateikia internetinės parduotuvės prekių sąrašo, WAcademy prideda du (2) atsitiktinius produktus į kiekvieną kategoriją;

4.1.1.4.10. Jei klientas nepateikia internetinių parduotuvių produktų nuotraukų, WAcademy parenka ir prideda atsitiktines šių produktų nuotraukas;

4.1.1.5. WAcademy gali pritaikyti įvairius sprendimus, kad išspręstų informacijos, kurios buvo prašoma iš kliento, trūkumą (jeigu klientas šios informacijos nepateikė arba pateikė tik dalį). Kliento nepateikta informacija negali būti laikoma tinkama priežastimi reikalauti grąžinti svetainės talpinimo (hostingo) išlaidas.

4.1.1.6. Kai svetainė bus baigta, WAcademy el. paštu ir (arba) telefonu informuoja klientą apie pabaigą ir siunčia jam prisijungimo duomenis tinklalapio ar internetinės parduotuvės valdymui.

4.1.1.7. Kad projektas atitiktų kliento lūkesčius, klientas turi teisę pateikti vieną projekto taisymo ir pakeitimų prašymą. Klientas šių pakeitimų sąrašą gali pateikti per penkias (5) darbo dienas nuo tos datos, kai WAcademy informavo apie projekto pabaigą. WAcademy pataisymus įvykdo per dešimt (10) – penkiolika (15) darbo dienų nuo jų gavimo iš kliento ir praneša klientui apie baigimą telefonu ar el. paštu. Jei klientas nepateikia pagrįstų pataisų pagal šias sąlygas per nustatytą terminą, tai reiškia, kad klientas priėmė projektą kaip visiškai įvykdytą.

4.1.1.8. Siekdamas užtikrinti aiškų ir optimalų procesą, klientas privalo užpildyti visą projekto informacijos formą. Klientas negali reikalauti pakeisti tos informacijos, kurią jis yra nurodęs projekto informacijos formoje, ir pateiktos informacijos bei medžiagos, kurią jis jau yra patvirtinęs. Klientas negali prašyti į svetainę įtraukti papildomos informacijos, kurią jis galėjo pateikti su projekto informacijos forma, tačiau WAcademy gali sutikti, bet neprivalo pridėti papildomos informacijos už papildomą mokestį.

4.1.1.9. Klientas turi galimybę įsigyti dar vieną projekto pataisymo paslaugą. Papildomai įsigyta pataisymų paslauga gali apimti informaciją, kurią klientas pateikė projekto informacijos formoje, pakeitimą arba bet kokios papildomos informacijos, kurios klientas pageidauja, pridėjimą.

 

4.1.2 WAcademy svetainių dizainas

 

4.1.2.1. Svetainių kūrimo paslauga yra orientuota į visišką, šiuolaikišką kliento buvimą internete, pagrįstą WordPress turinio valdymo sistema.

4.1.2.2. Svetainių kūrimo paslauga apima šias funkcijas:

4.1.2.2.1. WordPress ir dizaino sistemos diegimas ir nustatymas;

4.1.2.2.2. Sukurti elegantišką, reaguojančią svetainę, suderinamą su naujausiomis pasaulinėmis dizaino tendencijomis;

4.1.2.2.3. Sukurti iki dvylikos (12) informacinių puslapių;

4.1.2.2.4. Unikalaus svetainės pavadinimo puslapio sukūrimas;

4.1.2.2.5. Unikalių vidinių puslapių kūrimas;

4.1.2.2.6. Sukurti unikalų kontaktų puslapį;

4.1.2.2.7. Unikalaus galerijos puslapio (ne katalogo) sukūrimas;

4.1.2.2.8. Tinkamų daugialypės terpės failų rinkimas;

4.1.2.2.9. Informacijos įdėjimas į šiuos puslapius (iki 12 A4 formato teksto (ne lentelių) puslapių, parašytų 12 dydžio šriftu ir (arba) iki 12 laikmenų failų (paveikslėliai (.jpeg, .jpg, .png, .gif)) ir vaizdo įrašai ( youtube)));

4.1.2.2.10. Logotipo įkėlimas (.jpeg, .jpg, .png, .gif);

4.1.2.2.11. Favicono (svetainės piktogramos) įkėlimas;

4.1.2.2.12. Teksto šrifto pasirinkimas;

4.1.2.2.13. Svetainės reagavimas;

4.1.2.2.14. Google žemėlapio integracija;

4.1.2.2.15. Socialinių tinklų puslapių integracija (iki 5 puslapių);

4.1.2.2.16. Kontaktinės formos integracija ( iki 10 tekstinės informacijos laukų, pvz., vardas, įmonės pavadinimas, telefono numeris, el.paštas, tema, tekstas ir kt.).

4.1.2.3. Svetainės dizainas neapima tinklalapio tekstų rašymo ar redagavimo, taip pat medijos failų redagavimo.

4.1.2.4. Svetainės dizainas yra sukuriamas per dvidešimt penkias (25) – trisdešimt (30) darbo dienas po projekto informacijos formos užpildymo ir pateikimo WAcademy komandai.

 

4.1.3 WAcademy internetinės parduotuvės dizainas

 

4.1.3.1. Internetinių parduotuvių projektavimo paslaugos yra skirtos sukurti visiškai funkcionalią, pilną ir modernią internetinę parduotuvę klientui, remiantis WooCommerce.

4.1.3.2. Internetinės parduotuvės dizainas apima šias funkcijas:

4.1.3.2.1. WordPress, WooCommerce, dizaino platformų įdiegimas ir nustatymas;

4.1.3.2.2. Sukurti visiškai funkcionalią, elegantišką ir greitai reaguojančią internetinę parduotuvę, suderinamą su naujausiomis pasaulinėmis dizaino tendencijomis;

4.1.3.2.3. Sukurti iki dešimt (10) informacinių puslapių;

4.1.3.2.4. Unikalaus svetainės pavadinimo sukūrimas;

4.1.3.2.5. Unikalių vidinių puslapių kūrimas;

4.1.3.2.6. Sukurti unikalų kontaktų puslapį;

4.1.3.2.7. Unikalaus galerijos puslapio (ne katalogo) sukūrimas;

4.1.3.2.8. Informacijos talpinimas šiuose puslapiuose (iki 10 A4 formato puslapių teksto, parašyto 12 dydžio šriftu ir (arba) iki 10 laikmenų failų);

4.1.3.2.9. Iki penkių (5) produktų kategorijų sukūrimas;

4.1.3.2.10. Tinkamos laikmenos parinkimas skaidrei (slider) ar pirmajai daliai;

4.1.3.2.11. Pridedama iki šešiolikos (16) gaminių (iki 5 paveikslų vienam produktui);

4.1.3.2.12. Krepšelio funkcijos pridėjimas;

4.1.3.2.13. Pridedamas krepšelio peržiūros puslapis;

4.1.3.2.14. Mokėjimo šliuzo (Payment Gateway) pridėjimas ir suderinimas (galimas nemokamas papildinys) su WooCommerce;

4.1.3.2.15. Logotipo įkėlimas;

4.1.3.2.16. Favicono (svetainės piktogramos) įkėlimas;

4.1.3.2.17. Teksto šrifto pasirinkimas;

4.1.3.2.18. Internetinės parduotuvės reagavimas;

4.1.3.2.19. Google žemėlapio integracija;

4.1.3.2.20. Socialinių tinklų puslapių integracija (iki 5);

4.1.3.2.21. Kontaktinės formos integracija (ne daugiau kaip 10 laukų, kuriuose pateikiama tekstinė informacija, pavyzdžiui, vardas, įmonės pavadinimas, telefono numeris, el. paštas, tema, tekstas ir kt.);

4.1.3.3. Svetainės dizainas neapima tinklalapio tekstų rašymo ar redagavimo, taip pat daugialypės terpės failų redagavimo.

4.1.3.4. Svetainės dizainas yra sukuriamas per dvidešimt penkias (25) – trisdešimt (30) darbo dienų po projekto informacijos formos užpildymo ir pateikimo WAcademy komandai.

4.1.3.5. Klientas privalo pateikti visą prisijungimo informaciją ir duomenis, reikalingą mokėjimo šliuzų (Payment Gateway) integracijai. Jei klientas nepateikia šios informacijos su projekto informacijos forma per penkiolika (15) darbo dienų, WAcademy užbaigia internetinės parduotuvės projektavimo paslaugą be mokėjimo šliuzų (Payment Gateway) integracijos.

 

4.1.4 WAcademy teikiamos papildomos paslaugos

 

Jei klientui reikia pridėti daugiau informacijos – pridėti daugiau puslapių, daugialypės terpės failų, įkelti tekstus ir pan. – klientas gali įsigyti papildomas paslaugas. Tokiu atveju kliento projekto vadovas (kartu su dizaineriu ir programuotojo) apskaičiuoja laiką ir pateikti kainą pagal valandos įkainius.

1 dizaino valanda = 30 EUR

1 programavimo valanda = 50 EUR

 

4.2. Konsultadieniai

 

4.2.1. Getspace siekia būti atvira kompanija ir padidinti verslo bendruomenių supratimą ir išsilavinimą interneto ir jo teikiamų galimybių srityje. Dėl šios priežasties Getspace kviečia bet kokio dydžio verslo savininkus, rinkodaros specialistus, ir kitus darbuotojus į nemokamas internetinės rinkodaros konsultacijas ir patarimus pagal aukščiausius profesinius standartus.

4.2.2. Lankytojai gali būti apdovanoti specialiomis nuolaidomis konsultacijos metu, atvykimas ir dalyvavimas konsultacijos nereiškia kliento įsipareigojimo pirkti bet kokias Getspace paslaugas.

5.1. Šios sąlygos parengtos vengiant sudėtingų teisinių terminų, kad būtų užtikrintas jų aiškumas.

5.2. Visi ginčai, kylantys dėl šių sąlygų, turi būti išspręsti derybų keliu ir tik tuo atveju, jei ginčo išspręsti tokiu būdu neįmanoma, kreipiantis į Lietuvos Respublikos teismą.

5.3. Getspace pasilieka teisę bet kada pakeisti Taisykles ir Sąlygas.