UAB Starflix Vilnius (toliau – „mes“, „Bendrovė“ arba „Get Space“) valdo ir teikia interneto svetainių, elektroninių parduotuvių, domenų registravimo ir duomenų talpinimo paslaugas interneto svetainėje https://www.getspace.lt (toliau – Paslaugos).

Privatumo politikos tikslas – informuoti Jus apie asmens duomenų, gautų naudojantis mūsų paslaugomis, rinkimo, naudojimo ir perdavimo politiką bei tvarką, Taip pat siekiame veikti sutinkamai su Lietuvos Respublikos įstatymais ir Europos Sąjungos teisės aktais, be kita ko, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais tiesiogiai taikomais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą, nuostatais, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų nurodymais.

 

Jūsų gautus asmens duomenis naudojame tam, kad galėtumėme suteikti aukščiausios kokybės paslaugas ir jas reguliariai gerinti. Naudodamiesi Paslaugomis, Jūs sutinkate su šia asmens duomenų rinkimo ir panaudojimo politika. Jei nenurodyta kitaip, sąvokos naudojamos šioje privatumo politikoje turi tas pačias reikšmes kaip nurodyta mūsų Paslaugų naudojimo taisyklėse, kurias galite rasti čia: https://www.getspace.lt.

Interneto svetainėje renkame įvairią informaciją tam, kad galėtumėme reguliariai gerinti mūsų teikiamas paslaugas.

 

Renkamų duomenų rūšys

 

Asmens duomenys

 

Naudodamiesi mūsų paslaugomis galite būti paprašyti pateikti tam tikrą asmeninę informaciją, kuri gali būti panaudota tam, kad Jus identifikuoti ar su Jumis susisiekti (asmens duomenys). Be kita ko, galime paprašyti pateikti šiuos asmens duomenis:

 • El. pašto adresas
 • Vardas, pavardė
 • Telefono numeris
 • Adresas, miestas, valstybė, pašto kodas
 • Slapukai ir naršymo duomenys

 

Naršymo duomenys

 

Taip pat galime rinkti informaciją apie tai, kaip Jūs naudojatės mūsų paslaugomis. Naršymo duomenimis gali būti suprantamas Jūsu IP adresas, naršyklės tipas, versija, mūsų svetainės puslapiai, kuriuos Jūs aplankote, apsilankymo laikas ir data, laikas, praleistas šiuose puslapiuose, naršymo prietaisas ir kiti diagnostiniai duomenys.

 

Stebėjimo ir slapukų duomenys

 

Mes naudojame slapukus ir panašias stebėjimo technologijas tam, kad surinktumėme duomenys apie tai, kaip naudojamos mūsų paslaugos.

Slapukai yra failai su nedideliu kiekiu duomenų. Slapukai gali veikti kaip anonimiškas unikalus identifikatorius. Slapukus į Jūsų naršyklę gali išsiųsti mūsų interneto svetainė tam, kad anonimiškai identifikuoti Jūsų prioritetus. Ši visuotinai pripažinta praktika padeda geriau suprasti vartotoją ir reguliariai gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Mūsų interneto svetainėje taip pat gali būti naudojamos ir kitos visuotinėje praktikoje pripažintos lankytojo stebėjimo technologijos, be kita ko, švyturiai, žymos ir scenarijai skirti rinkti informaciją, padedančią gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Jūs galite instruktuoti savo naršyklę atsisakyti visų slapukų ar būti informuotas, kada slapukas yra siunčiamas. Tačiau tuo atveju, jei Jūs atsisakyti priimti slapukus, yra galimybė, kad negalėsite pasinaudoti visomis mūsų teikiamomis paslaugomis.

 

Mūsų naudojamų slapukų pavyzdžiai:

 

 • Sesijų slapukai. Interneto svetainėje naudojame sesijų slapukus, kurie leidžia mums suprasti, kiek interneto svetainėje vidutiniškai praleidžia laiko vidutinis lankytojas.
 • Pirmenybių slapukai. Interneto svetainėje naudojame pirmenybių slapukus tam, kad įsiminti, kam Jūs teikiate pirmenybę renkantis įvairius nustatymus.
 • Apsaugos slapukai. Apsaugos tikslais naudojame apsaugos slapukus.

Get Space renkamus duomenis naudoja šiais tikslais:

 

 • Paslaugų teikimui
 • Informuoti apie teikiamų Paslaugų pasikeitimus
 • Sudaryti Jums galimybę naudotis interaktyviomis mūsų Paslaugų funkcijomis, jei Jūs pageidaujate jomis naudotis
 • Padėti Jums tinkamai naudotis mūsų Paslaugomis
 • Lankytojų srauto ir elgsenos analizei, kuri reikalinga siekiant reguliariai gerinti teikiamas Paslaugas
 • Stebėti naudojimasi paslaugomis
 • Aptikti techninius nesklandumus ir užkirsti jiems kelią

Get Space imsis visų reikalingų priemonių, kad Jūsų duomenys būtų saugmi pagal aukščiausius saugumo standartus ir nepasiekiami tretiesiems asmenims nebent priešingai reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ar nurodo ši Privatumo politika.

 

Duomenų atskleidimas

 

Get Space gali atskleisti Jūsų duomenis tik vedama gerų ketinimų ir tik tuo atveju, jei tai reikalinga:

 

 • Veikiant sutinkamai su teisės aktų reikalavimais
 • Apsaugoti ar apginti Get Space teises ar nuosavybę
 • Ištirti ar užkirsti kelią piktnaudžiavimui teikiamomis Paslaugomis
 • Užtikrinti Paslaugų vartotojų saugumą
 • Apsisaugoti nuo teisinės atsakomybės

 

Duomenų saugumas

 

Jūsų duomenų apsauga yra mūsų prioritetas, tačiau primename, kad joks duomenų perdavimas internetu nėra Saugus 100%. Taigi nors dedame maksimalias pastangas užtikrinti Jūsų duomenų saugumą, negalime garantuoti absoliutaus jų saugumo.

Siekdami užtikrinti tinkamą Paslaugų teikimą, nuolatinį jų gerinimą taip pat analizuoti, kaip naudojamos mūsų Paslaugos, galime pasitelkti trečiuosius asmenis bei jų analizės įrankius.

 

Tokiu atveju tretieji asmenys turėtų priėjimą prie Jūsų duomenų tik tam ir tik tokia apimtimi, kad atliktų analizę ir pateiktų mums apibendrintą statistinę informaciją. Bet kuriuo atveju, visi mūsų pasitelkiami tretieji asmenys turėtų teisinę pareigą duomenis saugoti pagal aukščiausius kokybės standartus ir neatskleisti šių duomenų jokiais atvejais.

 

Analizė

 

Paslaugų naudojimo stebėsenai ir analizei pasitelkiame tik visuotinai pripažintas ir aukščiausios klasės saugumą užtikrinančius analizės įrankius.

 

Google Analytics

 

Google Analytics yra interneto svetainių analizės įrankis, sukurtas Google. Šis įrankis renka duomenis apie interneto svetainės lankytojus, šiuos duomenis struktūrizuoja ir pateikia mums. Turėdami šiuos duomenis galime reguliariai gerinti Paslaugų kokybę, o interneto svetainę daryti patogesne lankytojams. Surinktus duomenis Google taip pat naudoja kitoms savo paslaugoms, be kita ko, kontekstinei ir personalizuotai reklamai savo reklamos tinkle.

 

Galite atsisakyti, kad Google naudotų Jūsų duomenis, gautus mūsų interneto svetainėje, kitoms savo paslaugoms. Tai padaryti galite įsidiegdami Google Analytics atsisakymo priedą savo naršyklėje. Šis priedas užkirs kelią Google Analytics algoritmui (ga.js, analytics.js, ir dc.js) naudoti duomenis kitų paslaugų teikimui.

 

Daugiau informacijos apie Google privatumo politiką galite rasti adresu:https://policies.google.com/privacy?hl=en

Mūsų interneto svetainėje gali būti pateiktos nuorodos į kitas interneto svetaines, kurios nėra mūsų valdomos. Tuo atveju, jei būsite nukreipti į trečiosios šalies interneto svetainę, rekomenduojame susipažinti su kiekvienos tokios svetainės privatumo politika.

 

Pažymėtina, kad mes tokių svetainių nevaldome, todėl neprisiimame atsakomybės už jų turinį ar privatumo politiką.

Mes specialiai nerenkame informacijos apie nepilnamečius, o jei tokią informaciją gauname, tai ji saugoma bendrai su visa kita mūsų turima informacija. Jei Jūs esate nepilnamečio tėvas, globėjas ar rūpintojas ir manote, kad Jūsų vaikas ar globotinis suteikė mums savo asmeninę informaciją, prašome su mumis susisiekti ir mes išspręsime bet kokį Jums kylantį klausimą. Laikoms griežtos dalykinės praktikos ir nepilnamečių privatumui teikiame prioritetą. Todėl tuo atveju, jei nepilnametis mums suteikė savo asmeninę informaciją, kuri tėvų, globėjų ar rūpintoju nuomone neturėjo būti suteikta, tokią informaciją mes pašaliname iš savo serverio.

Laikas nuo laiko mes galime pakeisti ar atnaujinti savo privatumo politiką tam, kad veikti sutinkamai su teisės aktų reikalavimais. Apie privatumo politikos pakeitimus informuosime Jus nuolat atnaujindami svetainėje esančią privatumo politikos versiją.

 

Jei privatumo politika būtų atnaujinama ar keičiama iš esmės, prieš įsigaliojant esminiam pakeitimui, informuosime Jus interneto svetainėje.

 

Taip pat rekomenduojame laikas nuo laiko patikrinti mūsų privatumo politiką. Privatumo politikos pakeitimai laikomi įsigaliojusiais nuo jų naujos versijos paskelbimo mūsų interneto svetainėje.

Jei turite kokių nors klausimų dėl mūsų privatumo politikos, prašome susisiekti su mumis:

 

 • El. paštu: info@getspace.lt
 • Telefonu: +37062284228

 

Privatumo politika priimta ir patvirtinta UAB Starflix Vilnius direktoriaus 2018 m. rugsėjo 26 d. įsakymu.

 

Paskutiniai privatumo politikos pakeitimai atlikti 2018 m. rugsėjo 26 d.